Mesto Pezinok

Júl 2017 / Prečítané 999 krát

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj majetku:

1. Predaj nehnuteľností na Holubyho 23 v Pezinku, podľa LV č. 3740, pre k.ú. Pezinok: pozemok registra "C" parcelné číslo 4628, výmera 1762 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie a stavba súpisné číslo 58 na parcele číslo 4628, popis stavby Stavba.
Ide o meštiansky dom, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).

   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 400 000 €.

   V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok je funkčné využitie danej lokality 01-14 „MC“ zmiešané územie mestského centra, max. podlažnosť 3 NP, max. koeficient zastavania 0,50 a koeficient zelene nie je daný, pozn.: zachovať charakter zástavby, typ a orientáciu striech (susedné stavby a mestské opevnenie sú v zapísané v registri NKP).

   Lehota na podávanie návrhov: 20. 9. 2017 (streda) do 14.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj Holubyho 23 NEOTVÁRAŤ!“.

2. Predaj nehnuteľností v Pezinku, v časti Cajla, za športovým areálom, v lokalite Na táloch, podľa LV 10434, pre k.ú. Pezinok pozemky registra "E"
- parcelné číslo 459/5, výmera 2546 m2, druh pozemku trvalý trávny porast
- parcelné číslo 458, výmera 199 m2, druh pozemku vodná plocha
- parcelné číslo 463, výmera 399 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

podľa LV 4234, pre k.ú. Pezinok pozemky registra "C"
- parcelné číslo 1321/6, výmera 1104 m2, druh pozemku záhrada
- parcelné číslo 1320/5, výmera 296 m2, druh pozemku trvalý trávny porast
spolu 4544 m2

   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 150 000 €

 * * * * * * * * * * * * * *

   V zmysle nového územného plánu mesta Pezinok, je funkčné využitie danej lokality (urbanistický blok 03-07) dané ako „OÚ-RD“ obytné územie- rodinné domy, max. podlažnosť 2 NP, max. koeficient zastavania 0,30 a min. koeficient zelene 0,50.

   Lehota na podávanie návrhov: 19. 9. 2017 (utorok) do 14.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj pozemkov na Cajle NEOTVÁRAŤ!“

3. Predaj nehnuteľnosti v Pezinku, v časti Cajla, za športovým areálom, v lokalite Na táloch, podľa LV 4234, pre k.ú. Pezinok pozemok registra "E"
- parcelné číslo 396, výmera 2827 m2, druh pozemku Orná pôda.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 93 300 €

* * * * * * * * * * * * * * *

   V zmysle nového územného plánu mesta Pezinok je funkčné využitie danej lokality (urbanistický blok 03-07) dané ako „OÚ-RD“ obytné územie- rodinné domy, max. podlažnosť 2 NP, max. koeficient zastavania 0,30 a min. koeficient zelene 0,50.

   Lehota na podávanie návrhov: 19. 9. 2017 (utorok) do 15.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj pozemku E 396 na Cajle NEOTVÁRAŤ!“

   Každý predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).

   Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk . Po dohode je možnosť uskutočnenia obhliadky. Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.pezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: