Prevádzkové časy po novom

Júl 2017 / Prečítané 1046 krát

   Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 7. 6. 2017 uznesením č. 100/2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok, ktoré upravuje pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Pezinok tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami obyvateľov a podnikateľov. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 29.júna 2017.
   Mestské zastupiteľstvo tým vyhovelo protestu prokurátora. V praxi to znamená, že primátor už nemôže rozhodovať o výnimkách v čase prevádzky po 22. hodine. Doterajšia prax umožňovala primátorovi udeliť výnimku po 22. hodine, podľa toho, ako prevádzky, najmä pohostinstvá, reštaurácie a kaviarne dodržiavali, alebo naopak porušovali pravidlá občianskeho spolunažívania a rušili hlukom, hudobnou produkciou či znečisťovaním verejného priestranstva najbližšie okolie prevádzky. Primátor udeľoval výnimku vždy len na niekoľko mesiacov a prevádzkam, ktoré opakovane tieto pravidlá porušovali výnimka udelená nebola. Naša skúsenosť bola taká, že deväťdesiat percent prevádzok nielen dodržiavalo prevádzkovú dobu (vrátane výnimiek), ale snažili sa svojou činnosťou nepôsobiť negatívne svoje okolie.
   Medzi najväčšie zmeny, ktoré nové všeobecne záväzné nariadenie prinieslo je rozdelenie mesta Pezinok na niekoľko zón, v rámci ktorých sú upravené jednotlivé prevádzkové časy a zánik možnosti udeľovať výnimky z takto nastavených pravidiel.

   Na tomto mieste uverejňujeme prvú časť VZN a to konkrétne prevádzkové časy:

ZÓNA I. v paragrafe 3 ods. 2 písm. a, ( zahŕňa Radničné námestie, Ulicu M. R. Štefánika č. 1 – 5, Holubyho ulicu č. 1 – 42) je rozdelená takto:
a) - v nebytových priestoroch bytových domov určených na bývanie : pondelok až štvrtok a nedeľu od 6.00 do 23.00 hod.,
- piatok, sobota od 6.00 maximálne do 1.00 hod nasledujúceho dňa,
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 6.00 maximálne do 1.00 hod. nasledujúceho dňa.
   V prevádzkárňach v Zóne I. nespadajúcich pod ods. 2 písm. a) tohto článku sú rozdelené takto:
- prevádzkové hodiny v pondelok až štvrtok a nedeľa od 6.00 do 23.00 hod.,
- v piatok, sobotu od 6.00 hod. do 2.00 hod. nasledujúceho dňa,
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 6.00 maximálne do 2.00 hod nasledujúceho dňa.

Prevádzkové časy ZÓNA II. (zahŕňa ulice v centre mesta a to Ulica M. R. Štefánika č. 6 – 40, Kollárova ulica, Meisslova ulica, Holubyho ulica č. 43 – 93, Farská ulica, Potočná ulica, Mladoboleslavská ulica a Záhradná ulica).
V tejto zóne sú prevádzkové časy upravené takto:
a) - v nebytových priestoroch bytových domov určených na bývanie:
- pondelok až štvrtok a nedeľa od 6.00 hod maximálne do 22.00 hod.,
- piatok, sobota od 6.00 hod maximálne do 23.00 hod.,
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 6.00 hod. maximálne do 23.00 hod.,
b) v prevádzkach nespadajúcich pod ods. 3 písm. a) tohto článku:
- pondelok až štvrtok a nedeľa od 6.00 hod. do 23.00 hod.
- piatok, sobota od 6.00 hod maximálne do 24.00 hod.
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod.

   V praxi to znamená, že prevádzky môžu mať prevádzkovú dobu podľa toho, v akej zóne sa nachádzajú. Sme presvedčení, že väčšina prevádzkovateľov bude tieto pravidlá dodržiavať. Už pred pár dňami sa však našli aj takí, ktorí, aby sa vyhli tomuto nariadeniu, vyvesili si trvalý oznam, že v prevádzke majú uzavretú spoločnosť. Takto to už urobila napríklad prevádzka na Farskej ulici (Mango – bar, bývalá Jama – pub), z ktorej vychádzala klientela často v skorých ranných hodinách, robila hluk v okolitých uliciach, a prevádzkovateľ sa oháňal tvrdením o uzavretej spoločnosti. Akosi zabudol, že aj podmienky uzavretej spoločnosti sú vo VZN presne definované a ich nedodržiavanie tiež podlieha sankciám.
    Len na prvý pohľad sa preto zdá, že časové obmedzenie prevádzkových časov tejto prevádzky, ktoré vydal v minulosti primátor, na základe sťažností ľudí bývajúcich v bezprostrednom okolí (vrátane farského úradu), sú minulosťou a prevádzkar si môže beztrestne robiť čo chce. Skutočnosťou ale je, že po opakovaných sťažnostiach obyvateľov mesto prikročí k revízii dnešného VZN a prevádzkové časy upraví tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja a práva na odpočinok občana bolo zaistené. Črtajú sa tiež možnosti riešenia správneho deliktu mesto Pezinok a tu môže byť prevádzkovateľovi udelená pokuta až do výšky 6 638 eur. Mestská polícia tiež môže riešiť priestupky zákazníkov týchto zariadení.
   Stalo sa už i to, že napriek evidentnému rušeniu nočného pokoja majiteľ prevádzky vykázal príslušníkov mestskej polície z prevádzky, pretože nemajú, podľa jeho slov, kompetenciu kvalifikovane zmerať hladinu hlučnosti.

   Niektorí prevádzkovatelia si osvojili názor, že zo zákona len pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako jediní môžu ich činnosť kontrolovať a udeľovať im za ich porušenie sankcie. V praxi by to však znamenalo, že pracovníci RÚVZ by museli každý víkend v nočných hodinách merať hlučnosť hudobnej produkcie, či hlučnosť podgurážených „štamgastov“ vychádzajúcich z týchto prevádzok.
   Podľa vyjadrenia primátora by takáto prax nahrávala tým prevádzkovateľom, ktorí nerešpektujú žiadne pravidlá a ich jediným cieľom je čo najpočetnejšia klientela a čo najväčší zisk bez ohľadu na svoje okolie a občanov bývajúcich v blízkosti týchto prevádzok. Občan a jeho právo na odpočinok by bolo zase na „vedľajšej koľaji“ a nápravy by sa občan mohol domáhať možno len na tej povestnej „lampárni“. Vedenie mesta Pezinok a poslanci MsZ preto v prípade, že sa nájdu prevádzkovatelia, ktorí nebudú rešpektovať právo občana na oddych a budú opakovane porušovať súčasné VZN, príjmu taký spôsob riešenia, ktorý zamedzí opakovaniu týchto negatívnych javov.
   Poznámka: Konkrétne prevádzkové časy si môžu občania naštudovať na internetovej stránke mesta Pezinok, respektíve na Mestskom úrade. (V budúcom čísle uverejníme prevádzkový čas mimo centra mesta a výnimky, týkajúce sa napr. benzínových čerpadiel či non – stop predajní.)

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: