Mesto Pezinok yhlasuje verejnú súťaž

Júl 2017 / Prečítané 401 krát

Mesto Pezinok
vyhlasuje verejnú súťaž

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok, pozemok prístupný z Krížnej ulice, a to novovytvorený pozemok parcela reg. „C“, parc. č. 1017/39 vo výmere 283 m2.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 50 € za m2.ň

   V zmysle Územného plánu mesta Pezinok je funkčné využitie: obytné územie – rodinné domy, podlažnosť 2, koeficient zastavania 0,25. Predmetný pozemok avšak zasahuje ochranné pásmo.

   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 14. 8. 2017 do 15.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS na predaj pozemku na Krížnej ulice NEOTVÁRAŤ! “

   Bližšie informácie: www.pezinok.sk  (úradná tabuľa), Mgr. Tomáš Kulla, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail: tomas.kulla@msupezinok.sk , tel. č. 033/6901 203.