Voľba hlavného kontrolóra

Júl 2017 / Prečítané 983 krát

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
Uznesením MsZ č. 116/2017 zo dňa 6. 7.2017,

V Y H L Á S I L O

   Voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 28. september 2017 (štvrtok) s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (§ 18a odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb.)

2. Požadované doklady: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní, štruktúrovaný životopis

3. Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti, morálna a občianska bezúhonnosť, znalosť práce s PC

4. Dátum a miesto podania prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou na adresu Mestského úradu Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne MsÚ, v termíne do 13. 9. 2017 (streda) do 17,00 hod., s uvedením hesla „voľba hlavného kontrolóra“.

   Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa uskutoční v budove Mestského úradu Pezinok, Radničné námestie č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 28. 9. 2017 (štvrtok) v čase od 8.30 hod.
   Hlavného kontrolóra Mesta Pezinok budú voliť poslanci MsZ. Samotnému aktu volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad v Pezinku.
   Podrobný postup voľby hlavného kontrolóra, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstva v Pezinku Uznesením MsZ č. 117/2017 zo dňa 6. 7. 2017, je zverejnený na internetovej stránke: www.pezinok.sk.
   Bližšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra poskytne Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku (tel.: 033 / 69 01 111) alebo Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia (tel.: 033 / 69 01 200).
 

 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta Mestského úradu v Pezinku


 

 


Ohodnoťte článok: