Spomíname

Jún 2017 / Prečítané 1379 krát

Dňa 1. 7. 2017 uplynie 11 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia a vnuk. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  23. júna uplynul rok, čo nás opustila naša milovaná
Milka KOLEJÁKOVÁ
z Pezinka. 17.7. si pripomenieme jej nedožité 81. narodeniny. S láskou si na ňu spomína manžel, syn a dcéra s rodinou, 5 vnúčat a 5 pravnúčat. Kto ju poznal, si spomenie a kto ju mal rád, nezabudne. Za spomienky ďakuje smútiaca rodina.
Dňa 8. 6. 2017 uplynulo 5 rokov, čo nás náhle tragicky opustil manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Karol VOLNER.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka Mária, syn Miloš a ostatná smútiaca rodina.
 
  Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojím srdcom... Premenil sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba... Dňa 16. 6. 2017 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho drahého tatina
Františka LETANOVSKÉHO.
S láskou spomína manželka Ľubka, syn Fero, dcéra Anička a vnúčatá Viktor a Rebeka.
Už prešiel rok, keď sa hviezdy na oblohe ukladali spať. Ty si sa za hviezdami musela ponáhľať. Svitol deň, deň plný sĺz a žiaľu, našla si pokoj na duši – ste spolu. 1. júna uplynie rok, čo zomrela sestra
Matilda KRETTEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Sestra s rodinou.
 
  V záhrade nebeskej ten najkrajší si kvet. Slzy naše, ktoré nevyschli, sú ti dažďom. Stíchol tvoj smiech, odišiel. Už ho niet. Len spomienky ostali v srdci našom. Dňa 25. 6. 2017 sme si pripomenuli 63 nedožitých rokov našej drahej mamičky, babky, dcéry a sestry
Márie JAŠŠÁKOVEJ.
S láskou spomíname.
Perinou z hviezd si navždy prikrytý. Spomienkou krásnou si sa pre nás stal. Žiaľ z tváre však ostal nezmytý. Je rovnaký ako v deň, keď si odchádzal. Dňa 4. 5. 2017 uplynulo 5 rokov, čo navždy odišiel manžel, otec, dedko a starký
Ján ORSZÁGH.
S láskou spomíname.
 
  Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Smutno nám je... Sú chvíle ktoré ťažko prežívame, sú okamihy na ktoré tisíckrát spomíname... Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň... Dňa 5. 7. 2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Marta RUTTMAROVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú dcéra Renáta,
syn Igor a ostatná rodina.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období si pripomíname 17. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VIRGOVIČA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
Uplynulo 5 rokov, čo nás opustil otec
Rudolf ERNST
a rok, čo nás opustila mama
Gabriela ERNSTOVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Spomínajú dcéry Valika, Danka a Jarka s rodinami.
S bolesťou v srdci si dňa 22. 6. 2017 pripomíname 5. výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička
Magdaléna ŠARMÍROVÁ
S láskou spomínajú manžel František a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 7. si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého
Ing. Jána ZELENAYA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 3. 7. 2017 si pripomíname tretie výročie, kedy nás opustil vo veku 56 rokov milovaný manžel, otec, krstný otec a dedko
Dušan BEDNARIČ,
ktorý by 8. 9. 2017 oslávil 60 rokov. S láskou spomíname. Manželka Eva, dcéra Monika s rodinou a syn Dušan.
  Dňa 1. 6. sme si pripomenuli nedožitých 90 rokov
nášho drahého otca a dedka
Františka FOLTANOVIČA.
S láskou spomína syn Ivan s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva, a veľmi bolí, zabudnúť nikdy nedovolí. Spi sladko, synček náš milovaný ¦
Dňa 12. 6. 2017 uplynie rok, čo si odišiel do nebíčka
Michaelko ČIERNY ČONTOŠ.
S najväčšou láskou na teba spominajú maminka, tatinko, sestrička Sofinka, starí rodičia a všetci, ktorím veľmi chýbaš.
 
  Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať. V júni sme si pripomenuli nedožité 60-tiny a dňa 1. 7. si pripomenieme
4. výročie od úmrtia nášho brata
Pavla DEMOVIČA.
S láskou spomínajú súrodenci s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Očiam ste odišli, v srdciach ste navždy zostali. Uplynulo už veľa rokov, čo nás opustili moji rodičia
Rozália PTÁKOVÁ 40 rokov
a
Karol PTÁK 55 rokov.
S láskou na nich spomínajú syn Jozef Pták s celou svojou rodinou. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
  Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období 13. júna 2017 si pripomíname 25. výročie úmrtia
Štefana CAGÁŇA
nášho milovaného brata a zároveň 21. augusta 2017 by sa dožil 70 rokov. S úctou a láskou spomíname. Sestra Hanka Veselá s manželom Jozefom.
Dňa 14. 6. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Matilda MACEKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 18. júla 2017 uplynie 12 rokov, čo nás opustil náš drahý
Miroslav MÁLIŠ.
Kto ťa, Mirko, poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne. Navždy ostaneš žiť v našich srdciach. S úctou a láskou na teba spomína smútiaca rodina.
Dňa 12. 6. 2017 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá dcéra a sestra
Mária KLIMOVÁ,
rod. Múčková.
S láskou spomínajú mama a brat s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
  Odišiel si tichúčko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva len spomienka. Tak snívaj ten večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 25. 6. 2017 sme si pripomenuli 9. výročie, čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko
Inocent OŠKERA
z Grinavy. Venujte mu tichú spomienku.
Dňa 4. 6. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Mariana HANUSKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami.