Kontroly na Mestskom úrade

Jún 2017 / Prečítané 524 krát

   V týchto dňoch vykonávajú rôzne štátne inštitúcie na Mestskom úrade v Pezinku súbežne až päť kontrol.
- Ministerstvo financií SR, vykonáva podrobnú kontrolu dodržiavania zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období rokov 2015,2016 a bežného roka 2017.
- Ministerstvo vnútra SR, ktoré začalo dňom 16.5.2017 vykonávať finančnú kontrolu dodržiavania osobitných predpisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými financiami, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s dotáciami poskytnutými MV SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a na úseku registra adries v rokoch 2015-2016
- Najvyšší kontrolný úrad SR začal kontrolu nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach za roky 2013, 2014,2015.
- Kontrolu vykonala aj Implementačná agentúra MPSVR SR dňa 14. 6. 2017 na mieste Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby za obdobie december 2016, január a február 2017. Kontrola bola uzavretá s konštatovaním splnenia všetkých kontrolovaných úloh.
- Dňa 21. 6. 2017 bol vykonaný vládny audit ERDF a KF I. - fyzické overenie stavu realizácie projektu (projekt kód ITMS č. 22310120094 - ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok) . .
   Kontrola konštatovala, že prijímateľ (mesto Pezinok) preukázal súlad stavu dodaných položiek s fakturovaným stavom.

   Vedenie mesta, napriek mimoriadnym povinnostiam vyplývajúcim vedeniu a pracovníkom mesta zo súčinnosti a spolupráce s kontrolnými orgánmi, tieto kontroly víta, pretože ich výsledky sú jasným signálom toho, že orgány mesta pracujú v intenciách zákonov, vysoko profesionálne a transparentne.