Rekordný výsledok v hospodárení Mesta Pezinok v roku 2016 vo výške 1,5 milióna eur

Jún 2017 / Prečítané 938 krát

   Tu je niekoľko základných informácií: Celkové príjmy Mesta Pezinok v roku 2016 vrátane škôl predstavovali sumu vo výške 16 059 186 € a výdavky sumu vo výške 14 487 922 €. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 74 775 €. Výsledok hospodárenia upravený o tieto prostriedky dosiahol prebytok vo výške 1 496 489 €. O túto sumu bude navýšený rezervný fond mesta.
   Kladnému výsledku hospodárenia pomohli predovšetkým podielové dane, nezanedbateľným príjmom do rozpočtu boli tiež daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, nájomné a odvod z hazardných hier. Ďalší príjem tvorili administratívne a iné poplatky, dividendy od BVS, prostriedky z Recyklačného fondu.
   Zdrojom príjmov bola aj refundácia finančných prostriedkov na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“, dotácia na obnovu objektu Mestský dom Pezinok, dotácia na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok, dotácia na vybavenie telocvične ZŠ Orešie, grant SPP na projekt Revitalizácia ihriska – denné centrum Cajla.
   Kapitálové príjmy sa podarilo naplniť len zhruba na 37% upraveného rozpočtu. Dôvodom boli najmä nižšie príjmy z predaja majetku. Nezrealizoval sa predaj domu Za dráhou, domu s pozemkom na Holubyho 19 a 23, ani predaj bytu na L. Novomeského. Z rozpočtovanej sumy predaja pozemkov bolo zrealizovaných 59%. Mestu bola poskytnutá dotácia pre ZŠ Na bielenisku na rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični.
   Mesto zapojilo na zabezpečenie realizácie investičných akcií finančné prostriedky vo výške 913 896 €. Spomenieme len niektoré: V roku 2016 sa vybudoval chodník na Malokarpatskej ul., Majakovského ul., na cintoríne v Pezinku. Ďalej sa zrekonštruovali chodníky na ul. Komenského, M. R. Štefánika, na ul. Moyzesovej, Meisslovej. Technicky sa zhodnotilo hokejbalové ihrisko. Bola dopracovaná projektová dokumentácia na kanalizáciu Grinava. Mesto odkúpilo od BSK rodný dom Jána Kupeckého. Bol vybudovaný nový prístrešok na podjazd Tehelná ul. Rozšíril sa kamerový systém na futbalovom štadióne v Grinave a v Glejovke. Bola vybudovaná autobusová zastávka na Rázusovej ul.
   Rozdiely medzi pôvodne schváleným rozpočtom a skutočnosťou sú aj z dôvodu, že niektoré investičné akcie neboli zrealizované v roku 2016 a boli presunuté do roku 2017, napríklad rekonštrukcia zasadačky MsÚ, rekonštrukcia a modernizácia III. nadzemného podlažia MsÚ, nákup pozemkov (Grinava), projektová dokumentácia na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukcia kotolne na ul. Kollárova 1, ZŠ Fándlyho – zateplenie, rekonštrukcia strechy a Cyklochodník Pezinok – Limbach a mnohé ďalšie.
   Mesto nezabudlo ani na školy a školské zariadenia. V roku 2016 boli na základné a materské školy a školské zariadenia čerpané kapitálové výdavky v sume 515 812 €.
   Mesto Pezinok splácalo v roku 2016 dva úvery zo ŠFRB (na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici a na výstavbu bytov Za hradbami) a tri komerčné úvery – úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9, úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9 a úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na Holubyho ulici. Konečný stav dlhovej služby k 31. 12. 2016 je 2 366 545 eur. Úverová zaťaženosť mesta je dnes necelých dvanásť percent ( od roku 2015 sa znížila z 15 na 12%).
   Mestu Pezinok sa aj v roku 2016 darilo hospodáriť tak, aby zabezpečilo všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z prenesených kompetencií.

 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

 Plnenie bežného rozpočtu:

Bežný rozpočet 2016
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Schválený rozpočet
13 292 872 €
13 289 872 €
3 000 €
Upravený rozpočet
15 666 529 €
14 472 029 €
1 194 500 €
Skutočnosť k 31.12.2016
15 616 147 €
13 574 026 €
2 42 121 €

Plnenie kapitálového rozpočtu:

Kapitálový rozpočet 2016
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu
Schválený rozpočet
2 259 000 €
2 372 000 €
-113 000 €
Upravený rozpočet
1 217 878 €
1 819 233 €
- 601 355 €
Skutočnosť k 31.12.2016
443 039 €
913 896 €
- 470 857 €