Slávnostné zasadnutie MsZ

Jún 2017 / Prečítané 465 krát

   Ako patrí k tradícii mesta, Pezinčania si 14. júna opäť pripomenuli tento rok už okrúhle, 370. výročie udelenia výsad Slobodného kráľovského mesta. A pri tejto príležitosti odovzdal primátor ocenenia občanom, ktorí sa v priebehu roka svojimi aktivitami zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie mesta.
   Okrem toho bola na budove mestského úradu odhalená pamätná tabuľa a v parku na námestí bol vysadený symbolický dub.
   Primátor mesta Pezinok Oliver Solga pri tejto príležitosti vo svojom prejave uviedol:
   „Vážení spoluobčania, práve dnes uplynulo dlhých 370 rokov odo dňa, keď sa naše mesto zaradilo medzi najvýznamnejšie mestá vtedajšieho Uhorska a stalo sa politickým, ekonomickým a spoločenským centrom malokarpatského regiónu. A vďaka zlatému baníctvu a výrobe vynikajúceho vína sa stal Pezinok mestom bohatým a slávnym.
   Udelenie výsad Slobodného kráľovského mesta bolo dôležitým impulzom pre formovanie samosprávnych orgánov a riadenie mesta volenými zástupcami občanov. Spolu so základnými právami a slobodami však prišla aj povinnosť a zodpovednosť pri správe vecí verejných. Byť Pezinčanom znamenalo rovnako vyznamenanie ako aj záväzok. Napríklad len získať domovské právo trvalo roky a bolo vydávané na základe opakovaného overovania mravnej a morálnej bezúhonnosti žiadateľa ako aj jeho odbornej spôsobilosti v niektorom z množstva remesiel, v baníctve alebo vinohradníctve.
   Preto si s patričnou hrdosťou pri každej príležitosti pripomíname významné dejinné udalosti nášho mesta, tak ako si s rovnakou hrdosťou pripomíname významné osobnosti, ktoré sa v našom meste narodili, žili tu a vytvorili dielo presahujúce hranice tohto mesta a neraz aj Slovenska. Pezinok mal v celej svojej histórii to šťastie, že bol bohatý na takéto osobnosti.
   Vráťme sa však do prítomnosti a dnešných dní, keď Pezinok a jeho obyvatelia prežívajú možno najlepšie obdobie v doterajšej histórii mesta. Nikdy v minulosti sa Pezinku tak nedarilo ako v ostatných dvoch desaťročiach, nikdy predtým naši predkovia nepoznali také dlhé obdobie mieru, stability a všestranného rozvoja. Iste, nie všetko ide tak, ako by mohlo, často ani nie podľa našich predstáv alebo individuálnych požiadaviek. Napriek tomu môžeme ďakovať Pánu Bohu alebo, ak chcete, osudu, že žijeme časy, ktoré nás nevystavujú ťažkým skúškam, ako našich rodičov či starých rodičov, nehovoriac už o našich predkoch, ktorí museli v minulých storočiach prekonať neuveriteľné ťažkosti a neraz aj osobné či celospoločenské katastrofy a tragédie. 
   Vážení spoluobčania, politické a spoločenské zmeny po Novembra ´89 nám otvorili dovtedy netušené možnosti, obnovili ľudské slobody a základné demokratické princípy samosprávy. November 89 tiež naštartoval všestranný rozvoj, ktorý nás skoro po polstoročí totality posunul azda vo všetkých oblastiach medzi civilizované štandardné európske krajiny.
   Od tohto obdobia množstvo ľudí svojimi schopnosťami, pracovitosťou a energiou posúva našu vlasť ale aj naše mesto dopredu. Pezinok má stabilne vysoké hodnotenie vo všetkých relevantných ekonomických ukazovateľoch. Väčšina občanov vníma tieto úspechy ako samozrejmosť, mnohí z vás, vrátane dnešných ocenených spoluobčanov, sa na týchto úspechoch mesta dlhodobo aktívne podieľajú. Za fungovaním mestského úradu a mestských inštitúcii, sociálnych a kultúrnych zariadení, škôl, športovísk a infraštruktúry si treba predstaviť konkrétnych ľudí, ich pracovitosť a vysokú profesionalitu, invenciu a často aj obetavosť a osobné nasadenie.
   Hovorí sa, že čísla nepustia, a tak sa môžeme pochváliť nielen nízkou nezamestnanosťou, sotva sedemnásťpercentnou mierou zadlženosti, trvalo udržateľným všestranným rozvojom, ale najmä rekordným prebytkom hospodárenia, ktorý predstavuje napríklad za minulý rok sumu vo výške jeden a pol milióna eur. Tento vynikajúci výsledok sme dosiahli dokonca bez výraznejšieho predaja mestského majetku v minulých rokoch. Popri tom sme kompletne zrekonštruovali dve veľké základné školy a začali sme tretiu, rozširovali sme kapacitu materských škôl, budovali verejné komunikácie, detské ihriská, podporovali sme športové kluby a aktivity seniorov v Akadémii tretieho veku.
   Ak by sme na pomyselné váhy položili vedľa seba všetko dobré a pozitívne, čo sa v Pezinku urobilo a vedľa toho to záporné – negatívne, jasne by sme videli, že to prvé by výrazne prevážilo. Niekedy, žiaľ, sa to kritické často hlasnejšie a neraz aj vulgárnejšie presadzuje na verejnosti, zamoruje klamstvami verejný priestor médií, diskusných fór a fejsbúku. Tento jav je symptomatický pre dnešnú dobu, tak ako rôzne reality šou, vyprázdnené celebrity, tápajúce elity, tak ako postpravda, tak ako iné „výstrelky“ postmoderny. 

   Mnohí moji kolegovia, známi a často aj radoví občania sú znechutení týmito večnými sťažovateľmi a rozsievačmi negatívnej energie. Vtedy radím jedno, a to nech sa dotyční zamyslia, koho toto všetko bude zaujímať o pár rokov, o desaťročie či storočie. História a naši potomkovia nás budú hodnotiť podľa toho, čo dobré sme urobili, čo dobré sme im zanechali. Možno si spomenú, že sme ich deťom kúpili palugyaovskú kúriu v ktorej je ZUŠ-ka, že sme im zanechali v dobrom stave školy, opravili historické budovy, zanechali im obrobené vinohrady a nie vybetónovanú púšť, vysadili tisíce stromov. Že sme, napríklad, založili mestské múzeum, vydali množstvo kníh, zorganizovali veľa tradičných kultúrnych podujatí a urobili ešte mnoho iných dobrých a fungujúcich pozitívnych vecí. Bez nároku na Záver Slávnostného večera spestrila Ivana Poláčková.iniciované prejavy vďaky, aj bez opakovaného pripomínania zásluh. Dôležité je, že sme spoločne na všetkých veciach, ktoré spomínam, zanechali svoju pečať, veľký kus roboty a ešte väčší kus lásky. Lásky k ľuďom, ale aj k svojmu mestu. Lásky k tomuto malému kúsku malokarpatskej zeme zvanej Pezinok, ktorý je pre nás tým najkrajším a najdrahším domovom.
   Vážení priatelia, toto nie je bilancovanie – len pripomenutie, že v Pezinku žijú ľudia, ktorí si zasluhujú náš obdiv a poďakovanie. Keď nie inak, tak aspoň formou udelenia mestských ocenení. “

 

Záver Slávnostného večera spestrila Ivana Poláčková.

 

 

KTO ZÍSKAL MESTSKÉ OCENENIA

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PEZINOK

Hedviga ZÁRUBOVÁ – in memoriam, ocenenie získala za statočný a vysoko humánny postoj počas druhej svetovej vojny, kedy dlhodobo ukrývala štvorčlennú židovskú rodinu a tým jej zachránila život. Izraelský štát ju ocenil vyznamenaním Yad Vashem – spravodlivý medzi národmi.

Ján LIĎÁK – profesor, vedecký pracovník, rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore, pezinský rodák. Patrí k zakladajúcim členom vedného odboru politológie v Československu. Ocenenie získava za dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť.

MEDAILA SO STUŽKOU „ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA“

Renáta HERMYSOVÁ – keramikárka, ktorá tvorivo rozvíja tradície ľudovej keramickej tvorby, v duchu habánskej a modranskej majoliky. Ocenenie získava za keramickú tvorbu, významné podnikateľské aktivity (najlepšia živnostníčka Slovenska 2015) a zamestnávanie zdravotne hendikepovaných občanov.

Juraj TURČÁNY – dlhoročný riaditeľ Okresného archívu v Modre. Ocenenie získava za odbornú činnosť a spoluautorstvo mnohých publikácií zaoberajúcich sa históriou malokarpatského regiónu, s prihliadnutím na vydanie knihy Archív na okraji mesta.

Ladislav DOVIČOVIČ – dlhoročný riaditeľ Strednej policajnej školy v Pezinku. Ocenenie získava za dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť a osobný vklad pri výchove a vzdelávaní mladých policajtov.

Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku – ocenenie získava kolektív pracovníkov za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese s prihliadnutím na úspešné rozvíjanie odkazu barokového maliara Jána Kupeckého medzi mladými ľuďmi.


CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA HOLUBYHO


Viera ELIÁŠOVÁ – vysokoškolská pedagogička, zakladateľka folklórneho súboru Poleno, ktorý si pod jej vedením nedávno pripomenul 30. výročie založenia. Ocenenie získava za propagáciu slovenského folklóru a udržiavanie ľudových tradícií. Súbor veľakrát účinkoval v Pezinku a reprezentoval aj v zahraničí.

Kapucín, brat Ladislav TKÁČIK – ocenenie získal za mimoriadne knižné dielo, akým je publikácia Priestor, miesto, kláštor, ktorá sa zaoberá históriou, stavebným vývojom a budúcnosťou kapucínskeho kostola Najsvätejšej trojice v Pezinku.

Jiří VYHNÁLEK – výtvarný umelec, keramikár, Ocenenie získal za vysoko profesionálnu a invenčnú keramickú tvorbu, ktorou posunul tradičné chápanie keramiky do oblasti fantázie a námetov z ríše zvierat.

CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK


Pavol STANKO – fotograf vinohradníckej krajiny, archivár vzácnych fotografií nášho mesta a regiónu. Ocenenie získal za dlhoročné fotografické mapovanie vinohradníckej krajiny, s prihliadnutím na výstavné prezentácie.

Ivan KOSKA – klavirista a organizátor koncertov Hudba v Pezinku. Ocenenie získava za zorganizovanie minuloročnej série koncertov vysokej umeleckej a spoločenskej úrovne, ktoré nadväzujú na tradície bohatého hudobného života v našom meste.

 

(OS, MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: