Spomíname

Máj 2017 / Prečítané 970 krát

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku
ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať. Dňa 16. mája si pripomenieme 1. smutné výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
Pavel ČECH.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka Anna, syn Peter, dcéry Hanka, Miriam s rodinami a brat Dušan.
 
  Dňa 21. mája 2017 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a dedko
Emil CHALÁNY.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
Dňa 26. 5. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný manžel, otec a dedko
Pavel NESTAREC.
S úctou a láskou spomína manželka Oľga, dcéra Silvia, Zlatica s rodinou a vnuci Nicolasko a Danielko. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dobrý človek neodchádza nikdy, zostáva navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. Dňa 17. 5. 2017 sme si pripomenuli 19. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.
S láskou a úctou spomína dcéra
s rodinou.
So smútkom v srdci a slzami v
oku spomíname
na teba každý deň v roku. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať. Deň za dňom sa strieda, čas rýchlo letí, už je to 17 rokov, čo tu s nami nie si. Dňa 6. 6. 2017 si pripomenieme výročie, čo od nás navždy odišla naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková..
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Odišla si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa radi mali. Dňa 21. 5. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila vo veku 82 r. drahá mama, babka a prababka
Anna LENNEROVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Valéria BODOVÁ, rod. Galbová
a
Ján BODO.
Polovicu svojho života boli telom
i dušou učiteľmi a medzi gratulantami nikdy nechýbali ani zástupcovia troch generácií ich bývalých žiakov. V 2017 by v máji oslávili spoločne svoje sté a stoprvé narodeniny: S láskou a úctou spomínajú deti Janka a Ján
s rodinami.
  Dňa 16. 5. 2017 uplynulo 24 rokov, čo nás navždy opustil
Benedikt ŠVORČÍK.
Spomínajú netere a synovia.
Dňa 9. 6. 2017 uplynie 6 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama
Mária MÁŤUŠOVÁ
rodená Švorčíková.
Spomínajú synovia Igor, Milan, dcéry Mária a Anna.
 
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať. Dňa 1. mája sme si pripomenuli nedožité 95. narodeniny nášho otca, dedka a svokra
Ľudevíta KADLEČÍKA.
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 11. 5. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 5. mája 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Viera SCHAUBMAROVA,
rod. Slamková.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
Dňa 1. 6. si pripomenieme 4 roky od úmrtia nášho otca a manžela
Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou spomínajú deti, vnučka Karolínka a ostatná smútiaca rodina. 28. 4. sme sa rozlúčili s našou mamou a babkou
Máriou LUNÁKOVOU.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku.
  Dňa 23. 5. 2017 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
Milana ŠTEIGERA
a 9. 5. sme si pripomenuli jeho nedožité 77. narodeniny. S láskou
a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
18. mája sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho otca, dedka, pradedka a vzácneho priateľa
Alojza POLAKOVIČA.
Dňa 21. marca uplynulo 7 rokov čo nás navždy opustil. Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina a priateľka Eva.
 
  Tak si miloval život a s nami chcel si byť, ale osud bol taký krutý a nenechal ťa žiť. Dňa 10. 5. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jaroslav ŽENIŠ.
S láskou spomínajú, manželka a synovia s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 26. 5. 2017 sme si pripomnuli 2. výročie úmrtia môjho manžela
Antona BRNU.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 27. mája 2017 uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra SLIMÁKA.
S láskou spomína celá rodina. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 26. 6. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Rudolf ŽENIŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 6. 5. sme si pripomenuli rok od úmrtia nášho drahého
Petra TAHOTNÉHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 18. 5. 2017 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho drahého
Milana ŠPOTÁKA.
S láskou spomínajú manželka Anna, deti s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 23. 5. sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia
našej drahej mamy, babky a prababky
Evy HUPKOVEJ.
S láskou spomínajú synovia Miro a Vlado s rodinami. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období si pripomíname 17. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa VIRGOVIČA.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 21. 9. 2017 uplynie 10 rokov od úmrtia našej mamičky, babky
Emílie DEMOVIČOVEJ
a 24. 5. 2017 uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho ocina, dedka
Rudolfa DEMOVIČA.
Kto vás poznal, spomenie si, kto vás mal rád, nezabudol. Za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 13. 6. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: