Mesto Pezinok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Marec 2017 / Prečítané 267 krát

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok, na Holubyho 23 v Pezinku, k.ú. Pezinok, podľa LV č. 3740: pozemok registra "C" parcelné číslo 4628, výmera 1762 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie a stavba súpisné číslo 58 na parcele číslo 4628, popis stavby Stavba.
   Ide o meštiansky dom, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 400 000 €.

   V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok, je funkčné využitie danej lokality 01-14 „MC“ zmiešané územie mestského centra, max. podlažnosť 3 NP, max. koeficient zastavania 0,50 a koeficient zelene nie je daný, pozn.: zachovať charakter zástavby, typ a orientáciu striech (susedné stavby a mestské opevnenie sú v zapísané v registri NKP).

   Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).
   Lehota na podávanie návrhov: do 10. 5. 2017 (streda) do 14.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj Holubyho 23 NEOTVÁRAŤ!“.
   Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk . Po dohode je možnosť uskutočnenia obhliadky.
Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.pezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: