Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Marec 2017 / Prečítané 251 krát

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 55 000 €

   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 2. 5. 2017 do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁRAŤ!“
   Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke: http://www.pezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: