Premnožené potkany v meste

Marec 2017 / Prečítané 294 krát

   V posledných rokoch sa vyskytol problém s premnoženými potkanmi. Najkritickejšia situácia je na sídlisku Sever. Viacerí občania sa na mesto obracajú so žiadosťami o zabezpečenie deratizácie aj s vyhláseniami, že tento problém je kritický a mesto ho nerieši.
   Mesto vykonáva deratizáciu 2x ročne, na jar a na jeseň v objektoch a pozemkoch v jeho vlastníctve. Deratizuje aj väčšie verejné priestranstvá a parčíky. Povinnosť vykonávať deratizáciu pre každého vlastníka či správcu nehnuteľnosti vyplýva priamo zo zákona a termíny a ďalšie podmienky sú v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý pred každou celoplošnou deratizáciou vyzýva všetky právnické aj fyzické osoby.
   Snažíme sa informovať občanov, bytových dôverníkov, ktorí posielajú podnety a sťažnosti, a taktiež aj správcov bytových domov, aby vykonávali deratizáciu aj kanalizačných prípojok, ktoré sú v ich vlastníctve. A práve pri viacerých rozhovoroch s obyvateľmi a domovými dôverníkmi sa dozvedáme, že deratizácie kanalizačných šácht sa nerobia.
   Hlavnou z viacerých príčin je nedostatočne vykonaná deratizácia na kanalizačných prípojkách vedúcich z hlavnej kanalizačnej vetvy k bytovým domom. Mnohí obyvatelia, domoví dôverníci a správcovia bytových domov si nie sú vedomí, že podľa Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov sa práve táto kanalizačná prípojka zaraďuje do spoločných priestorov bytového domu a podľa §86 zákona č. 50/1976 Z.z. je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo hygienických a iných závad a aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu. To znamená, že aj keď sú stopy po potkanoch na pozemkoch pred bytovými domami, ktoré sú „meststké“ treba sa presvedčiť, či to nie je práve v blízkosti kanalizačnej prípojky/šachty, pretože potkan sa uprostred ničoho len tak nevynorí. Aj potkany, pohybujúce sa v okolí kontajnerových stanovíšť, sú väčšinou „vyliezajúce“ z okolitej kanalizácie. Ich voľný pohyb po sídlisku veľmi „podporujú“ aj voľne porozhadzované potraviny a neporiadok okolo kontajnerov.
   Okrem toho, že mesto deratizuje na sídlisku Sever parčík, vykonáva Bratislavská vodárenská spoločnosť deratizáciu hlavných kanalizačných vetiev tiež v tých istých termínoch dva krát do roka.
   Ostáva len na vlastníkoch bytových domov, aby vykonávali svoje povinnosti zodpovedne, deratizovali nielen pivničné priestory, ale aj kanalizačné prípojky a nevypisovali na sociálnych sieťach ako „mesto nič nerobí“, pretože aj ich dlhoročnou nečinnosťou a nedisciplinovanosťou prišlo až k tomu, že sú na tomto sídlisku potkany vo veľkom množstve rozmnožené.

 

 (OMP)

 


Ohodnoťte článok: