Spomíname

Február 2017 / Prečítané 1161 krát

Dňa 6. 2. 2017 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej
Jozefy HLAVENOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Dcéra, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
 
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2017 si pripomenieme 9. výročie smrti nášho drahého otecka. dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.
Dňa 5. 2. 2017 uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho drahého otca, dedka
Jozefa HRANICKÉHO.
S láskou spomína najbližšia rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás milovať, aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať... Dňa 22. 2. 2017 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia našej milovanej maminky, babinky a prababinky
Brigitky BALÁŽOVEJ.
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudol. S láskou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. Dňa 10. 2. sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, ocko a dedko
JOZEF ZÁRUBA.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéra s rodinami.
 
  Tvoje dobré srdce, otec, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať na cestu, ktorou teraz pôjdeme sami. Dňa 21. 2. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Severín MLYNEK
z Grinavy. S láskou a úctou spomínajú manželka Terka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 10. marca 2017 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec
Ivan KRUPA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomína manželka Anna a synovia s rodinami.
 
  Dňa 14. 2. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Františka GLVÁČOVÁ.
S láskou spomína dcéra a syn. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 29. 2. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko i pradedko
Rudolf TYKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 15. 1. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová
a 12. 1. sme si pripomenuli jej nedožitých 75 rokov. Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Smútiaca rodina.
Dňa 22. 2. 2017 uplynulo 26 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 1. 1. 2017 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 15. 2. 2017 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej drahej
Veroniky HRÍBIKOVEJ
z Grinavy, ktorá nás opustila pred 4 rokmi. S láskou a smútkom v srdci spomínajú deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju mali radi, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
 
  Odišiel si tíško z nášho života, ale krásne spomienky a večná láska v nás stále zostávajú, pretože ten, čo žije v našich srdciach, nikdy neumiera. Dňa 2. 3. 2017 uplynie bolestný 1. rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
JUDr. Boris NOVOMESTSKÝ.
Na jeho veľkú lásku a dobrotu nikdy nezabudneme. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 8. 2. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil
Ján ADÁMEK
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 24. 2. 2017 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav VIRGOVIČ.
S láskou naňho spomína manželka, dcéry a syn s rodinami. Venujte mu tichú spomienku.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2017 uplynie 9 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
 
  Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 15. 1. 2017 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej
Margity SVETLÁKOVEJ.
S láskou spomína Milan s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 31. 1. 2017 uplynul už rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján ZHORELICKÝ.
S láskou na neho spomína manželka, dcéry s rodinami a svatovci Švestkovci. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. S bolesťou v srdci sme si dňa 25. 1. 2017 pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a babka
Anna VIKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú manžel, nevesta, vnuk a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Neplačte že som odišiel, len kľud a mier mi prajte, len večné svetlo spomienky mi zachovajte. Dňa 6. 2. 2017 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela a otca
Pavla PIPÍŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Božena a syn Pavol.
 
Očiam ste odišli, v srdciach ste zostali... Dňa 16. 2. 2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a 2. 3. 2017 uplynú 2 roky, čo nás opustila naša drahá mama. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov
Ing. Rudolfa ZÁMEČNÍKA
a Mária ZÁMEČNÍKOVÚ
s láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.


Ohodnoťte článok: