Nadácia Revia: Čo sa nám v roku 2016 podarilo?

Február 2017 / Prečítané 1218 krát

   Nadácia REVIA oslávila v roku 2016 okrúhlych 20 rokov od svojho vzniku a pôsobenia v regióne. Neoslavovali sme v tom pravom zmysle, ale usporiadali sme výročnú zbierku, ktorú sme nazvali Reťaz dobra. Oslovujeme „veľkých“, aby pomohli „malým“ – už firmy, podnikateľov, záujmové skupiny, rodiny, jednotlivcov – myslíme tých srdcom veľkých ľudí. Takých, ktorí pochopili, že keď veľa ľudí dá „trošku“, spoločne dajú dokopy sumu, ktorá dokáže pomôcť. Do konca marca 2017 sa ešte stále môžete zapojiť.
   Svoje pôsobenie sme si pripomenuli aj výstavou 20 tvárí, rolí nadácie. Časť z nich, ktoré vykonávame, vám ponúkame aj v tomto zhodnotení roka.

   Sme AKTIVIZÁTOR KOMUNITY. Snažíme sa podporiť a aktivizovať komunitu cez Grantový program, Projekty podľa želaní darcov, Kampaň percenta z dane.
  V 2016 bolo v rámci Grantového programu podporených 36 projektov v sume 8 000 €, z toho sme 49% projektov realizovali v Pezinku v sume 3 900 €. Za 20 rokov sme podporili 894 projektov v celkovej sume 252 000 €.
  V rámci účelových projektov sme rozdelili 58 628 € pre 8 projektov podľa želaní darcov. Za 20 rokov sme splnili želania darcov v 320 projektoch v celkovej sume 589 073 €.
  Z % dane sme získali v roku 2016 sumu 58 628 €, ktorá nájde využitie do konca roka 2017. Sumu 65 557 € získanú z % dane z roku 2015 sme v roku 2016 použili na dobrovoľnícke projekty obyvateľov v grantovom programe, na projekty podľa darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie organizácie. Od roku 2002 fungovania asignácie % dane sme získali sumu 811 406 €.

   Sme UČITEĽOM FILANTROPIE. Prostredníctvom projektov Otvor srdce, daruj knihu, Charitatívny bazár a Vianočný orloj sa snažíme motivovať komunitu k darcovstvu.

   Patrónmi projektu Otvor srdce, daruj knihu sa v roku 2016 stali spisovatelia Veronika Šikulová a Márius Kopcsay. Aj vďaka ich podpore a v spolupráci s kníhkupectvami Artforum v Pezinku, Folly v Modre a Arch-Books v Bratislave sa v rekordne krátkom čase podarilo zakúpiť knižky pre 175 detí v sume 2 009 €. Darcovia počas dvanástich rokov trvania projektu zakúpili knihy za 15 007 € a potešili dokopy 1 734 detí.
   Charitatívny bazár sme pripravili v Pezinku a v Modre. Dobro:TY pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami a predstaviteľkami pezinských a modranských inštitúcií priniesli výťažok 680 €, ktorý bo pridaný k ostatným vkladom do Reťaze dobra. Od roku 2002 sme výťažkom z bazára podporili 12 subjektov sumou 5 843 €.
   Živý vianočný orloj potešil tohto roku veľkých aj malých nielen v Pezinku, ale prvýkrát aj v Modre. Na živom orloji spolupracovalo 6 subjektov a 25 dobrovoľníkov.

   Sme INOVÁTOROM a snažíme sa komunite predstaviť nové, zaujímavé projekty. V roku 2016 to boli hneď štyri nové projekty.
   Projekt Časové schránky sme realizovali spolu s Ekonomickým ústavom SAV, koordinátorkou Evou Šiškovou a lokálnymi školami. Na tému Mladý človek a veda sa do výtvarnej a literárnej súťaže zapojilo 9 subjektov a 3 074 mladých. Vyše 500 prác bude archivovaných v Archíve Modra.
   Dobrocaching je hra podobná hre geocaching, obohatená o filantropický rozmer. Hru pripravili študenti Obchodnej akadémie v Pezinku a zahrať si ju môžu všetci bez rozdielu veku.
   Zvieratká v meste zaujali a zabavili. V projekte dostali priestor lokálne školy, podnikatelia aj združenia. Projekt spojil 29 subjektov a zapojilo sa doň vyše 300 študentov a dobrovoľníkov. Projekt Komunitná nadácia OA-PK vznikol v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku.

   V rámci odborného predmetu skupina mladých študentov založila svoju cvičnú firmu - komunitnú nadáciu. Študenti v rámci nej riešia, ako má fungovať, pripravujú a realizujú vlastné nápady, tiež ako dobrovoľníci aktívne spolupracujú s nadáciou REVIA.
   Projekt Komunitná akadémia zážitkov a skúseností nepatrí medzi novinky, ale stálice. V minuloročnom piatom ročníku sme v Modre a Pezinku zorganizovali 8 akadémií, čo predstavuje odpracovaných vyše 245 dobrovoľníckych hodín a zapojených 51 seniorov, 386 juniorov a 26 lektorov. Projekt spojil samosprávy miest Pezinok a Modra, Mestské centrum sociálnych služieb v Modre, Jednoty dôchodcov v Modre a Pezinku, študentov Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, lokálne základné, stredné a umelecké školy. Za 5 rokov bolo zorganizovaných celkovo 45 akadémií so zapojením 1098 seniorov, 665 juniorov, 93 lektorov.
V projekte sa odpracovalo vyše 2 000 dobrovoľníckych hodín.

   Sme PARTNEROM pre projekty. Nadácia manažuje niekoľko fondov – základinové, ktoré prispievajú do nadačného majetku v rámci trvalej udržateľnosti organizácie, fondy podľa špeciálneho účelu určeného samotnými darcami a kombinované. Fungovanie fondov je efektívne, lebo zlúčením darov možno viac pomôcť danému cieľu.
   Fond Publikátor - Nadácia REVIA sa nielen aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu, ale aj podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. Tohto roku nadácia uviedla do života dve knihy, v rámci otvorenia výstavy „Tí, ktorí zmizli“ konajúcej sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v Mestskom múzeu v Pezinku. Boli to knihy: Františka Čechová – Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures – Sochy a Dr. Aristid Jamnický - Oprášené histórie. Knihy možno zakúpiť v nadácii a lokálnych kníhkupectvách. Výťažok z predaja kníh pôjde do štipendijného Fondu starých rodičov a podporí deti zo sociálne znevýhodnených pomerov, aby mohli rozvíjať svoje talenty, záujmy, alebo sa im len prilepší v ich ťažšej životnej situácii a na aktivity nadácie REVIA.
   Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu nadácie so samosprávami priniesla prospech zúčastneným stranám, nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré riešia problémy a potreby obyvateľov regiónu a skvalitňujú ich život. Od roku 2000 REVIA spolupracuje s cca 18 samosprávami regiónu.

   Sme RADCOM A KONZULTANTOM. Nadácia poskytuje aj poradenskú a konzultačnú službu – servis darcom, MVO, bezplatné poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa legislatívy a databáz 3. sektoru, sieťovania organizácií, sprostredkovanie pomoci.
   Časť nadačnej práce v roku 2016 bola venovaná aj koncepčnému plánovaniu v nadácii, čoho výsledkami sú nové projekty a aktivity, realizované prieskumy.
   Aktivity Nadácie REVIA sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých darcov, dobrovoľníkov z radov škôl, MVO či jednotlivcov regiónu. Nadácii pomáhajú ako dobrovoľníci aj členovia správnej rady, komisií – investičnej, grantovej a marketingovej.
   O našich aktivitách sa môžete dozvedieť nielen z web stránky www.revia.sk a sociálnych sietí nadácie, ale aj vďaka lokálnym médiám, v ktorých máme výborných mediálnych partnerov.
V Pezinku sú to predovšetkým Televízia Pezinok, Pezinčan, Pezinsko a vývesné plochy mesta.
   V rámci našej činnosti komunikujeme a spolupracujeme s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska, MVO Slovenska a organizáciami podobného zamerania v zahraničí.
   Všetkým našim partnerom, podporovateľom, darcom, ktorí boli s nami aj v roku 2016, ďakujeme.

Drahoslava Finková, Nadácia REVIA