Spomíname

Január 2017 / Prečítané 1382 krát

Dňa 17. 12. 2016 to bolo už rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ľudovít PRANDORFY.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Tibor a dcéra Dana s manželom Ľubomírom a vnúčatami Michaelou a Tomášom.
 
  Dňa 14. februára 2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Celestín KANKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Spomínajú manželka Vilma a deti s rodinami.
Dňa 27. 1. sme si pripomenuli rok od úmrtia nášho drahého
Jána LUNÁKA.
S láskou a úctou spomínajú súrodenci a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 28. januára si pripomenieme 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ján OKATÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Dňa 6. 2. 2017 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef WITTGRÚBER
z Pezinka. Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 2. 1. 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Jaroslav ŠINDLER.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Tak si miloval život a s nami chcel si byť, ale osud bol taký krutý a nenechal ťa žiť. 19. 1. pred štyrmi rokmi zomrel brat
Peter NOGA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Sestra s rodinou.
 
  Tvoje dobré srdce, mamička, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať na cestu, ktorou teraz pôjdeme sami.
29. 1. pred dvomi rokmi zomrela mamička
Otília NOGOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
Dňa 15. 1. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila
naša drahá mama, babka a prababka
Emília VESELÁ.
S láskou spomínajú manžel František a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 9. 2. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka
Juraja VALENTA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomenku.
Dňa 13. 1. 2017 uplynul rok od smrti nášho manžela, otca,
dedka a pradedka
Jána KLAMA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Daniela a synovia Roman a Martin s rodinami, pravnúčik Samko a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2017 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
Chýbaš nám každú minútu, hodinu, každučký deň, no ty už 10 rokov snívaš svoj sen. Plánov, snov a túžob si mala veľa, no najviac zo všetkého žiť si chcela. Spomíname na
Ivetku BENDŽÁKOVÚ.
S láskou mama, sestra, krstné deti Dávid,
Samko a ostatná smútiaca rodina.
 
  Jeden z najvýznamnejších futbalistov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj futbalu v Pezinku, dlhodobý hráč a tréner
Karol ŠEFČÍK
by sa dožil 1. 1. 2017 100 rokov.
S láskou spomínajú dcéra Helena a vnuk Karol. Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho veselou spomienkou.
Dňa 2. 2. 2017 uplynie 24 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
 
  Dňa 4. 1. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás vo veku
63 rokov opustil náš drahý
František VIRGOVIČ
z Grinavy. S láskou naňho spomína manželka Anna, deti Renáta, František, Marián, nevesty a vnučky Päťka, Veronika, Dominika a ostatná rodina a priatelia. Venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakujem.
Dňa 12. 1. 2017 prešlo dlhých 20 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Ing. Vladimíra NOSÁĽA.
V Pezinku sa narodil a Pezinčanom zostal celý svoj život. Mal rád mesto Pezinok, ľudí a jeho malebné okolie s vinohradmi. Bol si ten, kto pri nás vždy stál a svojím slovom a humorom si nám dával silu a radosť. Zostali len krásne spomienky. S úctou a láskou na neho spomína manželka, synovia Peter a Martin s rodinou. Ďakujeme všetkým priateľom a známym za tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 2. 2017 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny našej drahej
Júlie ZBUDILOVEJ.
S úctou spomínajú synovia Dušan a Juraj s rodinami.
Dňa 5. 1. 2017 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2017 uplynulo 13 rokov, čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
  Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 2. 2017 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Viera a Katarína
a syn Jozef s rodinami.
So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si dňa 29.12. 2016 pripomenuli 29. výročie smrti nášho milovaného otca, dedka, pradedka
Jozefa REICHBAUERA
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 30.1.2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil dobrý človek, náš otec, starý otec, brat, strýko a priateľ
Emanuel PENÁK.
S úctou a láskou na neho spomínajú dcéra Anna s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.