Mesto Pezinok obsadzuje pracovné miesto na zastupovanie počas PN

Január 2017 / Prečítané 653 krát

Mesto Pezinok

obsadzuje pracovné miesto na zastupovanie počas PN

Sociálne služby Mesta Pezinok v Jedálni a Práčovni
Miesto prevádzky sociálnych služieb: Jedáleň a Práčovňa, Hrnčiarska 44, Pezinok
Pozícia: výdaj stravy + pranie bielizne

Požadované predpoklady:
- odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník alebo
- odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti RÚVZ)
- profesionalita
- empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť

   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky Mgr. Alena Černáková – vedúca Opatrovateľskej služby, Komenského 23 Pezinok, t. č.: 033/6901970, 033/6901972
   Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok. Prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.