Výzva na správne nakladanie s odpadmi

Január 2017 / Prečítané 649 krát

   V našom meste si ľudia na sídliskách zvykli, že čo sa nezmestí do kontajnera, postavia vedľa kontajnera. Nezáleží na tom, či je to nábytok, chladnička, koberec, pneumatiky alebo iný objemný odpad, pre ktorý kontajnery a kontajnerové stanovisko vôbec nie sú určené. Zrejme to robia s vedomím, že „Petmas to predsa odvezie“. Petmas upratoval spočiatku 2 x do týždňa okolo kontajnerov, potom 3 x a teraz už 4 x do týždňa, aby bol okolo kontajnerov poriadok.
   Mesačné náklady na upratovanie okolo kontajnerov tak predstavujú cca od 3300 do 4700 eur. Obyvatelia tak nerešpektujú všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (VZN), kde v § 6 sa zakazuje znečisťovať stanoviská zberných nádob a ich okolie odpadom.
   Mesto zverejnilo na svojej stránke pomôcku pre obyvateľov, ako nakladať s jednotlivými druhmi odpadov. Tam sa môžu dozvedieť, že napr. objemný odpad sa 2 x ročne zbiera na Fajgalskej ceste, drevený odpad (napr. nábytok) sa dá odviezť do firmy Polytrans na Drevárskej ulici, kde ho zoberú zadarmo alebo 1 x v týždni aj na Fajgalskej ceste, pneumatiky nie sú komunálny odpad a ich majitelia ich musia odovzdať napr. do pneuservisu, bielu techniku, elektrické spotrebiče a nebezpečný odpad môžu zadarmo 6 x do týždňa odovzdať na Viničnianskej 25 v sídle fy Marius Pedersen a za poplatok tam zoberú aj drobný stavebný odpad, na šatstvo máme po meste rozmiestnené špeciálne kontajnery....
   Možností je veľa, len treba chcieť zlikvidovať odpad tým správnym spôsobom. Je to napokon povinnosť občanov a porušenie povinnosti je priestupok, za ktorý môže Mesto uložiť pokutu až 1500 eur. Všetci by si mali uvedomiť, že ten, kto vyloží odpad ku kontajnerom, zbaví sa ho na účet ostatných, veď jeho likvidácia sa premietne obyvateľom do poplatku. Ťažko hovoriť o ekologickom cítení obyvateľov tohto mesta, lebo väčšina odpadu môže byť zhodnotená, len by nesmela skončiť pri kontajneri. Ale to by sa ľudia museli zaujímať o možnosti, ktoré v našom meste sú, prípadne vynaložiť pár eur na dopravu.

 

(OM - OŽP)