Polčas máme úspešne za sebou

Január 2017 / Prečítané 1391 krát

   VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZA OBDOBIE ROKOV 2015 – 2016

   Vážení spoluobčania, vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva si vám dovoľujú predložiť plnenie programového vyhlásenia za obdobie ostatných dvoch rokov 2015 - 2016. Programové vyhlásenie MsZ na obdobie rokov 2015 – 2018 bolo schválené poslancami v mestskom zastupiteľstve na začiatku volebného obdobia v roku 2015. Vychádza z volebného programu primátora a volebných programov politických strán a nezávislých poslancov. Svojou štruktúrou a hlavne obsahom reflektuje najdôležitejšie oblasti života miestnej komunity, činnosti samosprávy a uspokojovania potrieb občanov.
   Dokument schválili nasledovní poslanci: Pavel Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, Richard Demovič, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
   Vážení spoluobčania, teraz, v polovici volebného obdobia, vám predkladáme prvý, predbežný odpočet našej činnosti. Vo fotografickej i písanej forme v ňom chceme pripomenúť najdôležitejšie záväzky, ktoré sme vám dali pred viac ako dvoma rokmi a poukázať na konkrétne riešenia. Predložený materiál je informatívnym sumárom doteraz realizovaných prác v prospech obyvateľov Pezinka. Je prirodzené, že sa na takomto, relatívne malom priestore, nedá spomenúť všetko, čo sa nám podarilo za dva roky urobiť, no sme presvedčení, že je potrebné vás informovať ako plníme sľuby a záväzky dané vám, občanom, aspoň v tých najdôležitejších bodoch.

   V roku 2015 sa realizovala rekonštrukcia časti Záhradnej ulice. Pribudlo nové parkovisko, chodníky aj asfaltová cesta.

   Osobitne nás teší, že mestské zastupiteľstvo sa pravidelne schádza a rieši problémy občanov. Rovnako tak mestský úrad, ktorý pracuje efektívne a profesionálne a to aj napriek zníženému počtu pracovníkov. Treba pripomenúť, že na začiatku volebného obdobia bolo dôležité prijatie etického kódexu a to nielen pre zamestnancov úradu, ale aj pre samotných poslancov. Je pozitívne konštatovať, že sa nevyskytol žiadny podnet na korupčné správanie zamestnancov mesta, ako je úplatkárstvo, protekcionizmus, netransparentnosť alebo neprofesionálny prístup k požiadavkám občanov.
   Vedenie mesta striktne dbá na efektívne a racionálne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Rovnako efektívne využíva svoje mestské spoločnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku mestskej polikliniky, správu bytov, parkovacieho systému v meste, starostlivosť o mestský park, drobné opravy škôl a mestských budov, prevádzku plavárne, športovísk a veľké množstvo ďalších činností. Je potrebné si uvedomiť napríklad to, že zisk z parkovného je využívaný pre potreby mesta. Nejde do rúk súkromnej spoločnosti, ako v iných mestách.
   Mesto Pezinok sa už tradične umiestňuje na popredných miestach v hodnotení slovenských miest spoločnosťou INEKO a TIS, ako aj Ministerstva financií SR. Tieto hodnotenia sa týkajú nielen ekonomickej stability a financií, ale aj transparentnosti v narábaní s nimi a v dostatočnej informovanosti občanov. Je to nielen dôležité konštatovanie, ktoré nás mimoriadne teší, ale aj záväzok do budúcnosti.
   V minulom roku sa nám podarilo pre občanov sfunkčniť projekt Elektronizácia samosprávy a osvedčil sa tiež CITY - Monitor, na ktorý môžu občania nahlasovať zistené nedostatky, čím napomáhajú ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vyriešeniu. V minulom roku sme pripravili na vysokej odbornej úrovni projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia na území celého mesta. Je to údajne najväčší projekt svojho druhu na Slovensku. Bol pripravený nielen profesionálne, ale aj maximálne transparentne.

   Mesto aj vďaka hlasom Pezinčanov bolo úspešné v elektronickej súťaži NC LIDL a získlalo pekné detské ihrisko v areáli Základnej školy na Fándlyho ulici.

   V ekonomickej oblasti sa nám darí nakladať s finančnými prostriedkami tak, že rozpočet mesta máme každoročne vyrovnaný. Najdôležitejšie však je, že nemusíme zvyšovať miestne dane a poplatky a zaťažovať tak ďalšími výdavkami obyvateľov mesta. Efektívne využívame stabilný rezervný fond mesta na podporu investičných činností v oblasti školstva, sociálnych služieb a trvalo udržateľného rozvoja. Tvoríme ho každoročne najmä z prebytku hospodárenia. Majetok mesta predávame iba prebytočný, a to absolútne transparentne – vo verejných obchodných súťažiach a elektronických aukciách.

   Rekonštrukciou prešlo aj prírodné kino – Amfiteáter, ktorý bol okrem filmových predstavení aj svedkom legendárnych Koncertov mladosti. V minulom roku sa tu uskutočnil spomienkový Koncert mladosti po štyridsiatich rokoch.

   Podporili sme vznik viac ako sto nových pracovných miest, napríklad v spoločnosti LYRECO na Panholci a v mnohých iných firmách. Opakované veľmi dobré umiestnenie sa v oblasti ekonomiky a transparentnosti riadenia mesta, spolu s profesionálnym prístupom vedenia mesta a jeho pracovníkov, vedie k záujmu mnohých firiem investovať v našom meste. Rovnako ako vedie veľké množstvo najmä mladých ľudí z celého Slovenska prísť do Pezinka bývať a žiť.
 

   V minulom roku, ktorý bol venovaný významnému barokovému maliarovi Jánovi Kupeckému získalo mesto do svojho majetku jeho rodný dom, v ktorom chce v budúcnosti zriadiť stálu expozíciu o jeho živote a diele.

   V sociálnej oblasti a zdravotníctve sa nám v roku 2015 podarilo dokončiť komplexnú rekonštrukciu mestskej polikliniky, v ktorej poskytujeme výhradne len zdravotnícke služby pre občanov mesta a regiónu. Aktívne sme sa podieľali na umiestnení a vybudovaní dialyzačného strediska spoločnosťou B – BRAUN v mestskej budove. Podarilo sa nám docieliť, aby pezinská LSPP ( prvá pomoc) nebola zrušená, tak, ako sa to v súčasnosti deje v mnohých iných mestách a okresoch.
   Nezabúdame ani na ľudí, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc a pre nich zveľaďujeme objekt Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, budujeme bezbariérové prístupy a poskytujeme nocľaháreň pre bezdomovcov. Intenzívne rokujeme s BSK o možnosti získať internát SOŠ na Komenského ulici a prebudovať ho na ubytovanie a poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. Spolupracujeme s Armádou spásy na projektoch v prospech našich rómskych spoluobčanov žijúcich v Glejovke.

   Koncom minulého roka začalo mesto s rekonštrukciou chodníkov na pezinskom cintoríne. V budúcom roku pribudne aj nový dom smútku a oprava budovy na Cajle.

   V oblasti územného rozvoja a výstavby je možno registrovať najviac nového. Po piatich rokoch sa nám minulý rok podarilo dosiahnuť schválenie nového územného plánu štátnymi orgánmi. Nový územný plán bude, okrem iného, výrazne eliminovať výstavbu rodinných a bytových domov a nežiaducu výstavbu, ktorú bývalý územný plán z roku 1996 povoľoval. 
 

   Pomyselnou čerešničkou na torte bohatého športového života v meste bude zimný štadión, na ktorý už mnohí netrpezlivo čakajú.

   Vo zvýšenej miere sme v ostatných dvoch rokoch investovali finančné prostriedky do rekonštrukcií školských zariadení, chodníkov a komunikácií. Z najvýznamnejších akcií uvedieme  aspoň ukončenú generálnu rekonštrukciu základných škôl Jána Kupeckého a Na bielenisku, rozšírenie kapacít materskej školy na ul. gen. Pekníka a rekonštrukciu MŠ na Svätoplukovej ulici. Začali sme s rekonštrukciou ZŠ na Fándlyho ulici, známej „panelky“. Postupne sme rekonštruovali vzácnu pamiatku – mestský dom na Holubyho ul. č. 22.
   Z novovybudovaných chodníkov spomenieme aspoň chodník pri Fajgalskom moste, na Majakovského ulici, na troch miestach v Grinave, na ul. M. R. Štefánika, na Moyzesovej ulici, ulici Obrancov mieru, Komenského ulici, dolnej časti Záhradnej ulici, Svätoplukovej a Novomeského ulici a mnohých iných. Za výrazného prispenia občanov sa nám podarilo získať v súťaži spoločnosti LIDL pre deti nové detské ihrisko na ZŠ Fándlyho.
   Medzi naše výrazné úspechy patrí skutočnosť, že sa nám podarilo presadiť vybudovanie zimného štadióna na Rozálke. Priaznivci korčuľovania a hokeja sa môžu teda tešiť na novú krytú ľadovú plochu zimného štadióna, ktorý sa už stavia.

   Nové chodníky na sídlisku Sever boli vybudované najmä kvôli bezpečnosti chodcov. Tento vedie konkrétne z Cajle na Novomeského ulicu.

   V oblasti verejného poriadku sme rozšírili kamerový systém hlavne na sídliskách a kritických miestach mesta. Podarilo sa nám vybudovať niekoľko bezpečných osvetlených prechodov cez hlavné komunikácie. Dôležité je aj to, že drvivá väčšina obyvateľov vníma činnosť Mestskej polície ako pozitívnu a nenahraditeľnú službu najmä v oblasti verejného poriadku.
   Starostlivosť o životné prostredie naďalej dominuje v našej každodennej činnosti. Zabránili sme, spolu s občanmi, vybudovaniu splyňovacej elektrárne na Šenkvickej ceste, naďalej trváme aj na zákaze uloženia odpadu v Novej jame, pokračujeme v separovaní domového odpadu a v odstraňovaní čiernych skládok. Výrazne sme sa podieľali na realizácii projektu Kanalizácia Grinava pre BVS a na odkanalizovaní ulice Za dráhou. Aktívne sa podieľame na príprave budovania záchytného parkoviska za železničnou stanicou, na ulici Za dráhou, permanentne sa spolu s BSK angažujeme v prípravných prácach na obchvate mesta a budovaní cyklochodníka do Limbachu. Vybudovali sme odvodňovací kanál na Panskom chodníku, čím sme zabránili opakovanému zatápaniu Suvorovovej ulice. Podporili sme veľký projekt spoločnosti TERMMING pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva a pri budovaní spaľovne na štiepku v kotolni na Severe. Výsledkom bude nielen kvalitnejšia, ale aj lacnejšia výroba tepla, ktorú pocítia aj občania.
   V oblasti športu finančne i organizačne podporujeme všetky tradičné i novovzniknuté aktivity, iniciatívy občanov a záujmových združení. V spolupráci s hokejbalovým oddielom sme sa podieľali na rekonštrukcii areálu na Fajgalskej ceste a vybudovaní ihriska, ktoré má profesionálne parametre. Podporili sme aj futbal, basketbal, tenis, volejbal a mnohé iné športy. Finančne podporujeme viac ako dvadsaťpäť mestských športových klubov. Mnohé ihriská v mestskom majetku rekonštruujeme a najmä udržiavame v optimálnej prevádzke.

   Desiatky nových pracovných príležitostí poskytujú najmä také spoločnosti ako je LYRECO na Panholci.

   Rovnako tak sme v ostatných dvoch rokoch podporili mnohé kultúrne podujatia a umelecké aktivity kolektívov a individuálnych tvorcov. V oblasti kultúrneho a umeleckého života patrí Pezinok medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Svedčí o tom množstvo výstav, koncertov, divadelných predstavení, ale aj vydaných kníh domácich autorov. V minulom roku sa veľkým záujmom stretol Rok Jána Kupeckého s množstvom sprievodných podujatí. Mestské múzeum, Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času a Základná umelecká škola – všetko organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – organizujú kvalitné podujatia s kultúrnym presahom nášho mesta, regiónu a často i Slovenska. Za veľmi dôležitý považujeme z tohto pohľadu zisk rodného domu Jána Kupeckého do majetku mesta. Mesto podporilo tiež niekoľko archeologických výskumov a opráv historických pamiatok. Začalo sa s realizáciou mestskej pamiatkovej zóny a dosiahli sme zápis niekoľkých historických budov do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Kvalitné výsledky dosahuje dlhodobo aj mestská Televízia Pezinok, najmä v oblasti informovanosti občanov.
   Vážení spoluobčania, máme za sebou prvú polovicu volebného obdobia. Sme presvedčení, že sme spoločným úsilím mnohých ľudí dosiahli množstvo úspechov a máme za sebou kus dobre a kvalitne vykonanej práce. Rovnaký kus, ba dokonca ešte väčší, nás čaká v tomto a v budúcom roku. Veríme, že väčšina z vás si všíma, registruje a objektívne hodnotí, čo sme už urobili a uzná, že v žiadnom prípade nezostalo len pri predvolebných sľuboch.

   Aj chodník zo Svätoplukovej na Cajlu a zo sídliska Muškát do tamojších základných škôl bol realizovaný v minulom roku.

   Na tejto dvojstrane sme informovali len o tom, z nášho pohľadu, podstatnom. Veríme, že sme spomenuli najmä to, čo za podstatné považujete aj vy. Keď budete mať trochu času, pozrite si prosím na internete alebo webovej stránke mesta náš volebný program a najmä naše Programové vyhlásenie. Tam zistíte, že podstatné veci, ktoré sme sľúbili, sme aj splnili, alebo máme rozpracované a pripravené splniť. 

   Minoriadny význam mala v minulom roku prístavba Materskej školy na ul. Gen. Pekníka. Kapacita sa modernou prístavbou zvýšila o viac ako šesťdesiat detí.

   O dva roky sa totiž chceme pred vás postaviť tvárou v tvár, urobiť odpočet našej štvorročnej práce a vypočuť si vaše hodnotenie. Urobíme všetko preto, aby sme vás nesklamali.

   Oliver Solga, primátor mesta Pezinok a šestnásť hore menovaných poslancov, ktorí podporili Programové vyhlásenie a zobrali na seba zodpovednosť za jeho splnenie.

 


Ohodnoťte článok: