Spomíname

November 2016 / Prečítané 338 krát

Dňa 18. 10. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 6. 11. 2016 by sa bol dožil 75 rokov náš drahý manžel,
 otec a dedko
Ing. Vladimír NOSÁĽ.
S láskou spomínajú manželka Jarmila, synovia
Peter a Martin s vnúčatami.
V tomto čase si pripomíname nedožité 80. narodeniny nášho drahého
Ľudovíta  SLIMÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Sestra Elena s rodinou.
 
  Dňa 24. 11. 2016 uplynie rok čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedo
Lukáč MELICHÁR.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 8. 11. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, svokor a dedko
Jaroslav HOŠŠO.
S láskou a úctou naňho spomíname. Ďakujeme všetkým. ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
Dňa 25. 11. 2016 uplynulo 30 rokov od smrti našej drahej mamy
Anny ŠTILHAMMEROVEJ
a 11. 10. 2016 33 rokov od smrti nášho otca
Michala  ŠTILHAMMERA.
S láskou a úctou si na nich spomínajú 4 dcéry, nevesta, zať a 10 vnúčat s rodinami. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku.
Dňa 26. 11. 2016 uplynú 4 roky, čo nás opustil
Ľubomír ŠIMONOVIČ
manžel a otec. S láskou si naň spomína manželka a syn. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 10. 2016 sme si pripomenuli 40 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Rudolf RISCHER.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a ostatná rodina.
Dňa 7. 12. 2016 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Michal SLEZÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Deti s rodinami. Ďakujeme.
 
  Dňa 30. 11. 2016 uplynú 2 roky, čo nás opustila naša drahá
Mária VIRGOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Už nevidíte slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k vám zavedie. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. sme si pripomenuli
1. výročie od smrti našej milovanej mamy
Evy Márie HABERLOVEJ

a dňa 14. 11. sme si pripomenuli 10. výročie smrti nášho milovaného otca
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
  Dňa 25. 11. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Eduard MALIČKÝ
a zároveň sme si 13. 11. pripomenuli jeho nedožité 83. narodeniny. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Vraj čas je najlepší lekár. ale toto neplatí keď navždy odíde ten, ktorého ste milovali. 26. 11. 2016 uplynú 4 roky,
čo sme sa rozlúčili s naším ockom
Ladislavom HOTOVÝM.
S láskou na teba všetci spomíname. Vždy budeš v našich srdciach. Manželka a deti s rodinami.
 
  Kto ste poznali
Jozefa LOPOŠA,
venujte mu tichú spomienku. Dňa 2. 11. 2016 s láskou spomínala dcéra s rodinou na nedožitých 90 rokov milovaného otca.
Čas plynie, nevráti čo vzal, ostali len spomienky a v srdciach žiaľ. Odišla si od nás, ako lístie v jeseni, čo opadlo zo stromu k chladnej zemi. Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas, ani čas nezmazal smútok a spomienka na teba ostáva stále hlboko v nás. Dňa 15. novembra 2016 sme si pripomenuli nedožité 46. narodeniny našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosíme tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 4. 11. 2016 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Štefánia PINKAVOVÁ
rod. Krasňanská.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S úctou a láskou smútiaca rodina.
Dňa 3. XI. 2016 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov
Márie KANKAROVEJ.
Sestry Eva a Jožka s rodinou.
  Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva. Dňa 24. novembra si pripomenieme prvé výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, dedka
Gustáva GAGU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 14. 11. 2016 uplynulo 14 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 5. 12. si pripomíname nedožité 85. narodeniny našej drahej
Veroniky  ŠEFČÍKOVEJ.
S láskou si spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Dňa 8. 12. 2016 uplynie 15 rokov, čo nás opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Margita  PATÚCOVÁ.
Spomínajú deti s rodinami.
 
  Dňa 15. 11. 2016 uplynulo 15 rokov odvtedy, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav ŠUBA.
S láskou spomínajú manželka a deti Ladislav, Peter a Magdaléna.
Dňa 25. X. 2016 sme si pripomenuli nedožitých 105 r.
Genoféfy SOBOLIČOVEJ.
Dcéry Eva a Jožka s rodinou.


Ohodnoťte článok: