Uplatnite si nárok na oslobodenie od dane

November 2016 / Prečítané 903 krát

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo dňa 06.10.2016 Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení. Vo VZN bola navrhnutá úprava v § 8 oslobodenie od dane. Zmena vyplynula z potreby riešiť skutočné využívanie resp. nevyužívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú predovšetkým skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok v extravilánoch mesta Pezinok. Dôležité je, aby daňovník preukázal, že pozemok nie je hospodársky využiteľný. Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie od dane v zmysle tohto VZN v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daňovník si uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99 ods. 1 (t.j. do 31. januára 2017), inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: