Upozornenie pre vinohradníkov

November 2016 / Prečítané 280 krát

   MsZ na svojom riadnom zasadaní 6. októbra 2016 schválilo okrem iného aj nové VZN č. 8/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach. Návrh nového VZN vyplynul z potreby riešenia skutočného využívania, resp. nevyužívania pozemkov, ktoré sa nachádzajú vo vinohradoch. Týka sa to tých vinohradníkov, ktorí majú svoje vinohrady na terasách. K takémuto vinohradu spravidla (nie však vždy) patrí aj šikmá časť terasy, ktorá sa nedá nijako využiť a za ktorú vinohradník musí platiť cca 10 krát vyššiu daň ako za samotný vinohrad. Táto disproporcia vznikla, keď ministerstvo financií dosť nešťastne prijalo novelu zákona, ktorý nerozlišuje ostatné plochy v intraviláne a v extraviláne. Správca miestnej dane (Mesto Pezinok) môže vinohradníkovi daň za túto plochu odpustiť na základe nového VZN. O oslobodenie treba písomne požiadať do 31. januára, a to v priznaní k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa nachádza v podateľni MsÚ, alebo na www.pezinok.sk. Toto nové VZN nadobudne účinnosť dňom 1. jan. 2017.
   Chcel by som majiteľov vinohradov upozorniť na ďalšiu dôležitú vec. V súčasnosti Okresný úrad v Pezinku, Lesný a pôdohospodársky odbor, rieši tých nezodpovedných majiteľov, ktorí nechali svoje pozemky spustnúť, keď ich prestali obrábať. Tým spôsobili degradáciu poľnohospodárskej pôdy, z ktorej sa šíria buriny, choroby, náletové dreviny a zdržuje sa tam zver. Toto všetko dokopy spôsobuje veľké škody tým vinohradníkom, ktorí svoje vinohrady obrábajú. Zo zákona je každý majiteľ za svoju pôdu zodpovedný. Niektorí majitelia výzvu z OÚ nepochopili správne a vinohrady jednoducho vyklčovali a betónové stĺpiky a iný odpad nahádzali kade-tade po chotári. Vinohrady sú registrované a pokiaľ majiteľ vinohrad vyklčoval, je povinný zaslať na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznámenie o vyklčovaní a žiadosť o vydanie povolenia na opätovnú výsadbu. Toto so si nevymyslel ja. Od 1. jan. 2016 do 31. dec. 2030 sme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013 museli prejsť na „Režim povolení výsadby viniča“, ktorý pozostáva z udeľovania povolení na novú výsadbu, udeľovania povolení na opätovnú výsadbu a neoprávnenej výsadby. Či sa to niekomu páči alebo nie, toto nové nariadenie v podstate chráni to naše malé množstvo vinohradov, ktoré sú navyše v úbohom stave.
   Všetky potrebné informácie, tlačivá ako aj odkazy na platnú legislatívu je možné nájsť na webovej stránke http:// www.uksup.sk/odbor-vinohradnictva-a-vinarstva/.
   A na záver doporučujem majiteľom vinohradov vo vlastnom záujme označiť si vinohrady registračným číslom (je to povinnosť zo zákona), aby sa predišlo nedorozumeniam, keď prišlo k omylu a vám bola doručená výzva, ktorá vlastne patrila vášmu susedovi alebo naopak.

 

Gabriel Guštafík, poslanec MsZ a predseda Vinohradníckej a vinárskej komisie v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: