Spomíname

Október 2016 / Prečítané 249 krát

Hviezdy prestali pre teba svietiť a slnko hriať. My, čo sme ťa milovali, budeme na teba stále s láskou spomínať. Dňa 27. októbra 2016 uplynie 10 smutných rokov. čo nás navždy opustil milovaný synček a vnúčik
Jarko HREBÍČEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakuje otec a babka.
 
  Dňa 2. októbra a 27. októbra 2016 sme si pripomenuli narodeniny a úmrtie nášho drahého otca, dedka a pradedka
Ernesta VALOVIČA.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 6.11.2016 uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 22. 10. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi mali, bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Dňa 13. 10. 2016 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa NÍDELA.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 4. 10. 2016 bude 5 rokov, čo nás opustila naša drahá
Edita HRONČOVÁ.
S láskou spomíname – manžel a dcéry s deťmi.
Dňa 10. 9. 2016 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny nášho milovaného manžela, otecka, dedka a pradedka
Jozefa ZÁRUBU.
So žiaľom v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 29. 10. 2016 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky.
Heleny STOJKOVIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Zlata a Veronika, synovia Vladimír a Ľubomír s rodinami.
Dňa 1. novembra 2016 uplynie 10 rokov odvtedy, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Anton ŠTRBA.
S láskou a úctou naňho spomína manželka Anna a synovia Anton a Ján s rodinami.
 
  Dňa 11. 10. 2016 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka a prababka
Júlia HORVÁTHOVÁ
z Pezinka. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 23. 9. 2016 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca a dedka
Jána MIKESA
z Pezinka. Spomína manželka
a deti s rodinami.
 
  Dňa 29. 10. 2016 uplynie 22 rokov, čo nás tragicky opustil manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.
S láskou si naň spomínajú manželka, synovia s nevestami, vnuci, pravnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 10. 11. si so slzami v očiach pripomenieme 3. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky, babičky a prababičky
Blaženy KABÁTOVEJ
z Pezinka. S láskou a úctou na teba spomínajú tvoji najbižší. Nikdy na teba nezabudneme.
 
  Svet pustý je, keď nie si s nami, keď krásne chvíle s tebou sú len spomienkami. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme. Len ten, kto niekoho navždy stratil, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. 26. 10. 2016 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Štefan ADLER.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 8. 10. 2016, sme si pripomenuli 5. výročie, čo nám odišla
naša mamina, babička
Vierka BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová.
S úctou a s láskou spomínajú dcéry Marcela, Renáta a syn Ladislav
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Nič viac ti nemôžeme dať, len kytičku kvetov a tíško na teba spomínať. Dňa 22. 10. 2016 si pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy opustil
Miroslav CÍFERSKÝ.
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 17. 10. 2016 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
drahá mama a babka
Angela SANDTNEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
 
  14. októbra uplynulo už 10 rokov odvtedy, čo sa nám z hôr nevrátil náš manžel a otec
Ivan PROKOP.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. S láskou spomínajú manželka a dcéra.
Dňa 31. X. 2016 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu prosím s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 9. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Pavlíny BLAŽEKOVEJ.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Dňa 8. 10. 2016 sme si pripomenuli nedožité 75. narodeniny našej drahej mamy, babky a prababky
Terézie KRASŇANSKEJ.
S láskou spomínajú synovia Ľubomír, Vladimír, dcéry Janka a Martina s rodinami.
 
  Dňa 21. 10. 2016 uplynie rok, čo nás opustila naša drahá mama
Jozefína BUCHALÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Venujte jej tichú spomienku.
Tvoja tvár na fotkách už nikdy nezostarne, bolesť v našich srdciach nikdy nezoslabne. Nič už nie je také, aké bolo, mal si byť s nami, ty si mal žiť. No už 10 rokov je hrob tvojím svetom, len tam ťa môžeme navštíviť a obdarovať kvetom a modlitbou. S nekonečnou láskou spomínajú na
Jarka HREBÍČKA
mama, sestra, babka a dedko. Tí, čo ťa poznali, nikdy nezabudnú.
 
Dňa 29. 9. 2016 sme si pripomenuli 85. narodeniny našej drahej
Jolany SATKOVEJ
rod. Jaslovskej
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: