Objav pred Malokarpatským múzeom

Október 2016 / Prečítané 995 krát

   V máji tohto roku sa podaril archeológom Malokarpatského múzea v Pezinku (Lenka Choma Soročinová, Július Vavák) zaujímavý nález. Priamo pred budovou múzea, ktorá v minulosti slúžila ako dom bohatšieho vinohradníka, sa pri rekonštrukcii chodníka na ulici M. R. Štefánika odokryli zvyšky kamenných múrov. Vďaka fotografii zamurovaného otvoru v stene, ktorý už dnes vnútri pivnice múzea nie je vidieť, bolo zrejmé, že múry sú zvyškom staršieho, súčasníkom neznámeho vstupu do pivnice. V malte muriva sa našla strieborná minca s letopočtom 1531 a odokrytý bol tiež pás tehál, azda prvý schod. Otázne však zostalo, ako celý vstup vyzeral, či schody pokračujú hlbšie a či je datovanie do 16. storočia podľa mince dôveryhodné, keďže tá sa mohla dostať do malty pri murovaní náhodou zo starších vrstiev okolitej zeminy.
   Vďaka záujmu a ochote Mesta Pezinok sa uskutočnil archeologický výskum s cieľom doskúmania nálezu. Archeológovia spolu so študentmi vykopali niekoľko tzv. rezov, jeden priamo medzi múrmi vstupu vedúcimi kolmo na prednú stenu budovy. 
   Už krátko po začatí sa ukázalo, že schody žiaľ zachované nezostali, hoci v múroch bolo vidieť kapsy na ich zachytenie. Prekvapením bolo objavenie dvoch väčších vodorovných pozdĺžnych dutín v zemi, v ktorých sa pôvodne nachádzali drevené brvná a tie neskôr odhnili. Zvrstvenie zeminy v okolí dutín naznačovalo existenciu šikmej plochy. Kamenné múry vstupu siahali do hĺbky asi 120 cm od súčasného chodníka po spodok otvoru do pivnice v stene budovy, ktorý bol kompletne zamurovaný tehlami a omietnutý. Po vyhodnotení nálezu v spolupráci so stavebnou historičkou Elenou Sabadošovou sa ukázalo ako najpravdepodobnejšie, že niekedy po roku 1531 (na prelome stredoveku a novoveku) sa vo vstupe nachádzalo schodisko, vybudované azda z tehál. Neskôr, snáď v 17. storočí po prestavbe budovy do podoby vinohradníckeho domu, bolo nahradené drevenou konštrukciou zrejme s kombináciou schodov a šikmej plochy, uľahčujúcou manipuláciu so sudmi od ulice. Možné je, že pivnica slúžila na obchod s vínom a vchod od ulice bol výhodnejší než dnešný zo dvora. Preskúmaný vstup musel zaniknúť najneskôr v druhej polovici 19. storočia, kedy bola podľa dobových fotografií predná časť domu prispôsobená obchodným prevádzkam iného charakteru (obchod so zmiešaným tovarom, záložňa).
   Počas výskumu bola objavená tiež vápenná jama slúžiaca na hasenie a zrenie vápna, menšie novoveké objekty a stredoveké vrstvy zo 14. až 15. storočia s nálezmi črepov z keramických nádob. Samotný unikátny nález vstupu do pivnice ako aj iné indície k stavebnému vývoju budovy dnešného múzea sú ďalším krokom k poznaniu minulosti mesta Pezinok.

 

Lenka Choma Soročinová
FOTO: (MMvPK)

 


Ohodnoťte článok: