Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2017

Október 2016 / Prečítané 200 krát

   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2017, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2016 v zmysle VZN č. 4/2013 – je zverejnené na www.pezinok.sk).
   O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2013 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Pezinok alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Pezinok. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ....... “.
   Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k „ Žiadosti “ priložiť prílohu č. 2 „ Tabuľka členov “ a prílohu č. 3 „Zoznam členov“ (VZN č. 4/2013).
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh: doklad o pridelení IČO, kópia zmluvy o zriadení účtu v banke (prípadne potvrdenie banky o vedení účtu), že majiteľom účtu je žiadateľ, stanovy, doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa, u platiteľa DPH doklad o pridelení DIČ. Tlačivá žiadosti o dotáciu sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá.
   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
Informácie: Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/6901631, anna.stasova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: