Spomíname

September 2016 / Prečítané 516 krát

Život mal rád a tak veľmi chcel žiť. S bolesťou v srdci si dňa 20. 9. 2016 pripomenieme 3 roky, čo nás náhle opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen Rudolf BAČÍK.
S úctou a láskou spomína manželka Jožka, deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 16. 8. 2016 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila drahá mamička a babka
Mária MORAVČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a vnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili všetky naše spomienky. Odišla, už nie je medzi nami, no v naších srdciach stále žije spomienkami. Dňa 21. 8. 2016 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustila naša mamička, babička a sestra
Alena BELANOVÁ
rod. Hranická.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry Erika a Alena s rodinami, syn Marek a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 20. 8. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
Dňa 25. 8. uplynul rok čo nás navždy opustil vo veku 62 rokov manžel, otec a dedko
Milan KONKUŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
 
  Dňa 3. 10. 2016 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Deti s rodinami. Ďakujeme.
Dňa 13. 9. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy opustila milovaná mamička, babička a prababička
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom v srdci spomínajú dcéry Ružena a Jozefína s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Keď originál mlčí, spomienky nech hovoria. Dňa 18. 8. 2016 uplynulo 27 rokov, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička, babička a už prababička
Helenka KINDEROVÁ
rod Ondrejkovičová.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, deti Beáta a Rudolf s rodinami, pravnučka Terezka. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Dňa 12. 9. uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
S úctou a láskou na neho spomínajú deti s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
 
  Koncom augusta uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka, prababička
Mária STRAPÁKOVÁ.
Zároveň si pripomíname jej nedožité 102. narodeniny. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Dňa 12. 9. 2016 sme si pripomenuli 5 rokov, čo nás navždy opustil manžel
Anton HANUSEK.
S láskou na neho spomína manželka, sestra s rodinami. Priatelia a známi, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 9. uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný braček
František AXAMIT.
S láskou spomínajú sestry s rodinami. Prosím, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Tvoja tvár na fotkách už nikdy nezostarne, bolesť v našich srdciach nikdy nezoslabne. Nič už nie je také, aké malo byť, mala si byť s nami, ty si mala žiť. No už 10 rokov je hrob tvojím svetom, len tam ťa môžeme navštíviť a obdarovať kvetom. S nekonečnou láskou spomíname na
Veroniku KOUKOLOVÚ.
Tí, čo ťa poznali, nikdy nezabudnú. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 1. 9. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef VELICH
z Pezinka. S láskou a v modlitbách na neho spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dňa 7. 9. 2016 uplynulo 25 rokov, čo nás opustila naša drahá mama
Jolana JAJCAJOVÁ.
Odišla, ale zostala v našich scrdciach. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
 
  Bol si ten, kto pri nás vždy stál, bez ohľadu na naše omyly... Bol si ten, kto nás podržal vždy, keď sme to najviac potrebovali... Bol si ten, kto nás veľmi ľúbil a obetoval všetko pre to, aby sme boli šťastní... ...zostalo po Tebe prázdno. 6. septembra 2016 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy od nás navždy odišiel náš milovaný
KAROL NOSKOVIČ
z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou. Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomeňte si tiež.
Dňa 10. 9. uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Antónia BOJKOVSKÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Prosím, kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu.
 
  Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 6. 10. uplynie 43 rokov
od úmrtia nášho drahého
Františka SRNU.
S láskou spomína dcéra Janka s rodinou.
Štefan GABÍK
otec a dedko obetavý, starostlivý. Tvoj život skončil pred 30 rokmi, ale naša láska a spomienky na teba ostávajú. 6. septembra 2016 si spomínali dcéra Magdaléna a syn Peter s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú.
 
  Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 10. 9. 2016 sme si pripomenuli rok od úmrtia nášho drahého
Gustáva ŠIPOŠA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 13. 9. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
 
  Dňa 28. septembra si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil manžel, dedko a pradedko
Kazimír KINDER.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: