Spomíname

August 2016 / Prečítané 1212 krát

Dňa 25. augusta 2016 uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša mama, babka, prababka, príbuzná
Anna  HORVÁTHOVÁ.
Niet dňa, že by sme si na teba
s láskou nespomenuli. Navždy ostaneš v našich srdciach. S láskou a vďakou ostávajú Daška, Dušan, Zlatka a celá rodina. Tí
z vás, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Ťažko vysloviť to, čo v srdci cítime. Len ten, kto matku stratí, vie, že nič ju na svete nenahradí. To, že rana sa zahojí, je iba klamné zdanie, navždy nám v srdci zostane bolesť a tichá spomienka. Dňa 21. augusta 2016 uplynie 40 rokov, čo nás opustila naša milovaná mamička a babička
Mária PEKÁROVÁ.
S úctou spomína dcéra Veronika a syn Gabriel s rodinou.
Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali. Dňa 30. 8. 2016 si pripomenieme 22. výročie úmrtia nášho brata
Ing. Františka PEKÁRA.
Spomína sestra Veronika a brat Gabriel.
 
Stále je ťažko a smutko všetkým nám. Nič nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas. Mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 12. 8. 2016 uplynuli 2 smutné roky, kedy nás navždy tragicky opustil náš syn, brat a krstný otec
Ľuboš BAROK
z Grinavy. S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatných ďakuje celá rodina.
Ako prúd rieky čas letí, na hrobe už len kahanček svieti, to je spomienka na vás od vašich detí.
V tichých modlitbách na vás s láskou spomíname a v srdciach
si lásku vašu navždy uchováme. Dňa 2. 1. 2016 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho otca
Štefana NIMERFOLA
a dňa 29. 8. 2016 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamy
Estery NIMERFOLOVEJ
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Katarína, Júlia, Hela, Estera s rodinami a švagriná Mária Žúdelová.
  Dňa 11. 8. 2016 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša mama
Ernestína ŠINDLEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 28. 8. 2016 uplynú 2 roky od úmrtia nášho milovaného
Ing. Vladimíra KOSTKU.
S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.
 
  Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 19. 8. 2016 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 18. 8. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil náš drahý
Prof. MUDr. Ivan SATKO DrSc.
Odišiel, ale zostal v našich srdciach. S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.
 
Dňa 1. 8. 2016 sme si pripomenuli nedožité 95. výročie narodenia našej drahej mamy
Anny FISCHEROVEJ
a dňa 15. 9. 2016 si pripomenieme nedožité 105. narodeniny nášho drahého otca
Michala FISCHERA.
S láskou na oboch rodičov spomínajú deti s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 5. septembra 2016 uplynie 30 rokov, čo dotĺklo milujúce a šľachetné srdce našej drahej drahej a starostlivej mamy
Františky HRACHOVSKEJ
z Grinavy. Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku v modlitbách. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 27. 8. 2016 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho
manžela, otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko synovo navždy sa zatvára. Nebo si ťa navždy vzalo, ďalej byť s nami ti nedoprialo. Bolesť v srdci, smútok, prázdny domov a spomienky si nám zanechal. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky. Dňa 28. 8. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil syn a brat
Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2016 si pripomenieme nedožitých 53 rokov. S láskou spomína mama s rodinou. Nezabúdame!
 
  Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 8. 8. 2016 sme si pripomenuli smutné 2 roky, čo nás navždy opustil drahý
Štefan TURINIČ.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 29. 8. 2016 by sa bol dožil 80. narodenín náš otec
Ondrej PÓČ.
S láskou a vďakou spomínajú deti a vnúčatá.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 8. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Vladimír KLAMO.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 29. 8. 2016 si pripomenieme 9 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Stanislav  OBORIL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
 
Dňa 11. 9. 2016 uplynie 32 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ferdinand AULITIS
a dňa 6. 8. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás opustila naša mama
Magdaléna AULITISOVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Syn Jaroslav a dcéry Mária a Terézia s rodinami.


Ohodnoťte článok: