Obchodná akadémia v Pezinku bilancuje šk. r. 2015/2016

August 2016 / Prečítané 845 krát

   Skončil sa ďalší školský rok, a preto aj Obchodná akadémia v Pezinku môže prezentovať širokej verejnosti najdôležitejšie momenty a najzaujímavejšie informácie týkajúce sa diania na našej škole.
   Naša obchodná akadémia (OA) je strednou odbornou školou špecializujúcou sa na všetky ekonomické predmety vrátane informatiky. Je školou s regionálnou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava. Aj napriek tomu, že zameranie školy je ekonomického charakteru, jej absolventi sa uplatňujú aj v iných odboroch a zároveň sú úspešní aj na prijímacích pohovoroch na vysokých školách.
   V školskom roku 2015/2016 na OA študovalo celkom 216 žiakov, z toho 74 žiakov študovalo v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR).
   Naši žiaci sa počas celého školského roku 2015/2016 aktívne zapájali do jazykových olympiád, konferencií, work-shopov, odborných exkurzií, kultúrno – vzdelávacích podujatí, projektov, súťaží medzi cvičnými firmami, súťaží v účtovníctve, v aplikovanej ekonomike, matematike a do ďalších súťaží organizovaných mestom, okresom či krajom.
   Krátko o našich najzaujímavejších podujatiach a úspechoch našej školy. Z odborných ekomomických predmetov sa žiaci zúčastnili konferencie Tech Match v Bratislave. Konferencia bola o START UP-och.
   Žiaci 4. ročníka absolvovali vyučovanie v rámci projektu Finančná gramotnosť pod vedením Nadácie PARTNERS.
   Nezisková spoločnosť „Ja Slovensko“ organizovala a zastrešovala podujatia a aktivity, do ktorých sa zapojili aj žiaci našej školy, a to školenie manažérskych zručností, workshop
   „Manažérom na nečisto“, projekt „Social Inovation Relay“, dvojročný program finančnej gramotnosti „Viac ako peniaze“. Dvadsaťdva žiakov 3. B triedy získalo certifikát o úspešnom absolvovaní dvojročného programu finančnej gramotnosti „Viac ako peniaze“. Trinásť žiakov 4. A triedy získalo certifikát za Online ekonómiu a 16 žiakov certifikát z firmy KROS o spracovaní podvojného účtovníctva v programe Omega.
   Počas celého školského roka 2015/2016 prebiehal projekt „DOBROCACHING“ v spolupráci s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia. Cieľom projektu bolo spoznávanie histórie a miest Pezinka a jeho okolia. V projekte sa prepojili teoretické vedomostí s praxou. Produkt tvorili a na jeho propagácii sa spolupodieľali žiaci 3. C triedy MRCR.
   Žiaci celej školy sa zapojili do projektu „Mladý človek a veda“ písaním esejí na tému „Ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030“. Organizátorom projektu bol Ekonomický ústav SAV Bratislava. Na ocenenie boli nominované: M. Svrčková,
   M. Mešťanová, A. Čapuchová. 1. miesto v rámci celého projektu v kategórii D získala Mária Mešťanová (žiačka 4. A triedy), ktorá bola zároveň víťazkou celoškolskej súťaže.
   OA sa zapája do všetkých organizovaných športových súťaží. V školskom roku 2015/2016 sme usporiadali minifutbalový turnaj o „Pohár riaditeľa OA“, úspešne sme sa zúčastnili obvodného kola vo futsale (3. miesto), stolnom tenise (2. miesto) a florbale (2. miesto). Žiaci vyhrali obvodné kolo v basketbale chlapcov a postúpili do krajského kola. V rámci zimných športov sme organizovali lyžiarsky zájazd do Oravskej Polhory a v rámci medzinárodných aktivít aj so športovo-ekonomickým námetom sme organizovali zájazd do družobnej školy v Blansku v Českej republike.
   Na škole aktívne pôsobí Žiacka školská rada, ktorá sa iniciatívne podieľala na organizovaní akcií ako imatrikulácia 1. ročníkov, „Dní otvorených dverí“, prezentácie cvičných firiem, projekt „Vyčistíme si školu“, charitatívny bazár „Vločka nádeje“, organizuje zbierky a rôzne iné úspešné podujatia.
 Úspešní boli aj naši maturanti. Ich výsledky z externej časti maturitnej skúšky v anglickom jazyku boli lepšie ako národný priemer. Celoslovenská priemerná úspešnosť testu z anglického
jazyka úroveň B1 bola 57, 5 a úroveň B2 bola 63,7. Žiaci našej školy dosiahli na úrovni B1 priemer 62,9 a úrovni B2 priemer 70,1.
   Z vyššie uvedeného bilancovania vyplýva, že školský rok 2015/2016 bol pre našu OA úspešný. Podarilo sa mnohé, o čo sa škola usilovala. Základné ciele školy, t.j. kvalitná príprava absolventov pre ich uplatnenie na trhu práce, sa darí plniť na stabilne dobrej úrovni, čo potvrdzuje úspešnosť pri maturitných skúškach, nízka miera nezamestnanosti našich absolventov a počty prihlásených na vysoké školy.

 

Ing. Daniel Zoch


Ohodnoťte článok: