Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

August 2016 / Prečítané 722 krát

Mesto Pezinok

vyhlasuje verejnú súťaž

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 60 000 €

   Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územného plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy polyfunkčnosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Časť pozemku parc.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate.
   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 30. 8. 2016 do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

„OVS - predaj domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁRAŤ!“

   Bližšie informácie: JUDr. Zuzana Krajčovičová, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail: zuzana.krajcovicova@msupezinok.sk , tel. č. 033/6901 207.


Ohodnoťte článok: