Spomíname

Júl 2016 / Prečítané 1741 krát

Dňa 30. 7. 2016 uplynie rok, čo nás opustil
Ondrej MARŠO
z Pezinka. Smutno nám je všetkým, nič už nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas už celý rok, tvoj pohľad a rezký krok. V srdciach zostaneš tým, ktorí ťa radi mali. S láskou spomíname. Manželka, deti a vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme.
 
  Dňa 18. 7. 2016 sme si pripomenuli 3 roky, čo nás opustil manžel, otec a dedko
Jozef MEČÍR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať. Dňa 30. 7. uplynú
2 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Tibor KREJČÍ.
S láskou v srdci spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 20. 7. 2016 uplynuli 3 roky od úmrtia a nedožité 60. narodeniny, čo nás navždy opustil náš drahý
Daniel STRNA
z Pezinka. S láskou spomína manželka Jarka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Obidvaja rodičia nám odišli v lete... Mama
Mária BORIŠOVÁ
pred rokom a otec
Ján BORIŠ
pred desiatimi rokmi. Spomíname na vás, naši drahí, nech vám je pezinská zem ľahká. Synovia Ján a Pavol s rodinou.
  Dobrý človek neodchádza, zostáva v mysliach a srdciach tých, čo ho poznali a milovali. Dňa 16. 7. 2016 sme si pripomenuli 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef JANKOVIČ.
S láskou si na neho spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
18. júla 2016 uplynulo 11 rokov, čo nás opustil náš milovaný syn, partner a priateľ
Mirko MÁLIŠ.
Myšlienkami sme stále s tebou a navždy ostaneš v našich srdciach. S láskou mama Valika, Zlatka, ostatná rodina a priatelia.
 
Dňa 14. 8. 2016 uplynie 50 rokov od úmrtia nášho otca
Rudolfa BENČURIKA
(poštára).
Spomínajú dcéry Ľubica s rodinou a Hela.
Dňa 11. júla 2016 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej milovanej mamy, manželky, dcéry a sestry
Ľudmily ORAVCOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manžel, deti, mama, sestra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 13. augusta 2016 si pripomíname 30. výročie úmrtia našej mamičky
Alžbety DEMOVIČOVEJ
rod. Gajdošovej.
S láskou a vďakou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Nemôžeme vrátiť čas, aby si mohla žiť. Ani ťa objať a vrúcne prianie ti zaželať. Len kytičku kvetov na hrob sme ti mohli položiť a modlitbu úprimnú tvojej duši venovať. Dňa 6. 7. 2016 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny našej drahej sestry, mamičky, babičky a manželky
Darinky ROVENSKEJ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéry a súrodenci.
 
  S bolesťou v srdci si dňa 16. 8. pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustila milované mamička a babička
Margita HUBRICHOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 15. 7. uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
Dňa 18. 7. 2016 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého
Ivana VRŠEKA
a dňa 29. 7. 2016
1. výročie úmrtia našej drahej
Terézie VRŠKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ivanka a Terka s rodinou.
Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 29. 6. 2016 uplynulo 20 smutných rokov, čo nás náhle opustil náš drahý manžel, ocko, dedko a pradedko
Jozef GUŠTAFÍK.
S úctou a láskou spomínajú maželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Až keď odíde niekto, na kom ti veľmi záležalo, až vtedy pochopíš že ste si chceli povedať toľko vecí... Dňa 30. 7. 2016 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej
Kataríny PESSELOVEJ.
S láskou spomíname. Dcéry Dáša, Katarína a nevesta Mária s rodinami. Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
Dňa 7. 7. 2016 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej drahej
Margity PENIAŽKOVEJ, rod. Fritzmanovej.
S úctou a láskou spomína rodina.
 
  Dňa 3. 7. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Ing. Jána ZELENAYA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 18. 7. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama
Mária OSVALDOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti Jozef, Vladimír a Marcela s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 19. 8. 2016 si pripomenieme 10 rokov od úmrtia našej mamy
Anny TRETINOVEJ
rod. Penákovej
S láskou spomíname.


Ohodnoťte článok: