Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Júl 2016 / Prečítané 615 krát

Mesto Pezinok
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:


I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie – technického smeru, prax v riadiacej oblasti min. 5 roky
IV. iné kritériá a požiadavky: znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a projektov v pôsobnosti samosprávy, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 22. 8. 2016 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „ VK – VOVa ŽP

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 6. 9. 2016 o 13.00 hod.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: