Mesto Pezinok vyhlasuje obchodné verejné súťaže

Júl 2016 / Prečítané 1166 krát

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodné verejné súťaže


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok, na Cajlanskej 63 v Pezinku, k.ú. Pezinok, podľa LV č. 4234:

   stavba súpisné číslo 1801 na parcele číslo 1128, popis stavby: STAVBA pozemok registra "C"  parcelné číslo 1128, výmera 717 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 100 000 €.

   Z hľadiska funkčného využitia je predmetný pozemok zaradený medzi plochy s vyššou mierou polyfunkčnosti bývania a vybavenosti komerčného charakteru.
   Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).
   Lehota na podávanie návrhov: 31. 8. 2016 (streda) do 16.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj Cajlanská 63 NEOTVÁRAŤ!“.
   Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk . Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.pezinok.sk.

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok, na ulici L. Novomeského, na sídlisku Sever v Pezinku, podľa LV č. 4234:
A) VÝMENNÍKOVÁ STANICA VS-5, L. Novomeského
   (hr. garáže) - (pri BD L. Novomeského 17, pri zjazde z Cajlanskej ulice, oproti hromadným garážam)
   stavba súpisné číslo 4048 na parcele č. 1053/52, popis stavby VS-5
pozemok registra "C" parcelné číslo 1053/52, výmera 172 m2, druh Zastavaná plocha a nádvorie
B) VÝMENNÍKOVÁ STANICA VS-6, L. Novomeského
  (za BD L. Novomeského 44-54)
   stavba súpisné číslo 4049 na parcele č. 880/165, popis stavby VS-6
   pozemok registra "C" parcelné číslo 880/165, výmera 173 m2, druh Zastavaná plocha a nádvorie
   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 25 000 € za každú VS samostatne.
Z hľadiska funkčného využitia je pozemok pod A) zaradený medzi plochy vysokopodlažných foriem obytných štruktúr
a pod B) zaradený medzi plochy malopodlažných a špecifických foriem obytných štruktúr.
Lehota na podávanie návrhov: 12. 9. 2016 (pondelok) do 15.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj VS 5 (resp. VS 6) NEOTVÁRAŤ!“.
Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk . Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: