Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Júl 2016 / Prečítané 1165 krát

MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž


   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok, pozemok na Svätoplukovej ulici, pri kotolni/garážach, a to novovytvorený pozemok p. č. 1055/65 vo výmere 670 m2

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 50 € za m2


   Predmetný pozemok v zmysle Územného plánu mesta Pezinok v znení neskorších zmien a doplnkov tvorí súčasť územno-priestorového celku 3-2. Z hľadiska funkčného využitia je predmetný pozemok zaradený medzi plochy vybavenosti komerčného charakteru, menšia časť patrí medzi plochy malopodlažných a špecifických foriem obytných štruktúr a časť je vyčlenená pre plochy komunikácií.

   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 19. 9. 2016 do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:
„OVS - predaj pozemku na Svätoplukovej ulici - NEOTVÁRAŤ!“

Bližšie informácie: Mgr. Martina Sedláčková, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail: martina.sedlackova@msupezinok.sk , tel. č. 033/6901 202.


Ohodnoťte článok: