Zákaz skládky naďalej platí, boj Pezinčanov pokračuje

Júl 2016 / Prečítané 1217 krát

   V minulom čísle Pezinčana sme vás informovali o tom, že Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie – útvar integrovaného povoľovania a kontroly vydala formou verejnej vyhlášky rozhodnutie, ktorým v zmysle Rozsudku Najvyššieho súdu SR zrušila rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bolo povolené vybudovanie skládky odpadov v novej jame v Pezinku a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.
   Pokiaľ ide o nové konanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP“), táto je v integrovanom povoľovaní povinná postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, čiže v súlade so znením platného VZN mesta Pezinok č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších VZN, ktoré skládku odpadov v dotknutom území naďalej zakazuje.
   VZN č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších VZN bolo síce napadnuté Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (právoplatný 19. 6. 2015) z dôvodu nesúladu tohto VZN s ust. § 6 ods. 1 zákona a obecnom zriadení, ust. § 25 ods. 2 a ods. 6 stavebného zákona a ust.
   § 5 ods. 5 a 10 zákona o odpadoch, avšak v stanovenej 6 mesačnej lehote bol tento nesúlad odstránený prijatím VZN č. 14/2015. VZN č. 2/97 je teda naďalej platné a účinné.
   Vzhľadom na uvedené je SIŽP povinná v novom integrovanom povoľovaní rešpektovať zákaz skládky obsiahnutý v platnom a účinnom VZN mesta Pezinok a skládku odpadov v novej jame nepovoliť.

 

(OMP MsÚ)


Ohodnoťte článok: