Spomíname

Jún 2016 / Prečítané 1389 krát

Dňa 10. mája 2016 uplynul rok od úmrtia nášho drahého
Jaroslava ŽENIŠA.
Spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 12. 6. sme si pripomenuli 24. výročie
 úmrtia nášho drahého brata
Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestra Beata s rodinou a Kveta.
Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 20. 5. sme si pripomenuli 41. výročie úmrtia nášho otca
Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú dcéry Beata s rodinou a Kveta.
Klesli ruky ktoré nás objímali, dotĺklo srdce ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas... spíš svoj sen... Dňa 5. 7. 2016 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Marta RUTTMAROVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú dcéra Renáta, syn Igor a ostatná rodina.
 
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať. Dňa 25. júna 2016 uplynulo 25 rokov, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustil náš drahý otec, svokor a dedko
Ľudevít KADLEČÍK
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období si pripomíname 16. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VIRGOVIČA
z Grinavy. S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  Dobrý človek neodchádza, zostáva v mysliach a srdciach tých čo ho poznali a milovali. Dňa 23. 6. 2016 sme si pripomenuli
nedožitých 60 rokov
Dušana KUCHAREKA.
S úctou a láskou spomína smutiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 25. 5. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Igor DUREC.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 3. 6. 2016 uplynulo 13 rokov čo nás navždy opustil
Jozef ŠEDIVÝ.
Spomína manželka, deti, vnúčatá a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 1. 7. 2016 uplynie 10 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia a vnuk. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým svojim srdcom... Premenil sa na anjela a teraz na nás dáva pozor z neba... Dňa 16. 6. 2016 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého tatina
Františka LETANOVSKÉHO.
S láskou spomína manželka Ľubka, syn Fero, dcéra Anička a vnúčatá Viktor a Rebeka.
Perinou z hviezd si navždy prikrytý. Spomienkou krásnou si sa pre nás stal. Žial z tváre však ostal stále nezmytý. Je rovnaký ako v deň, keď si odchádzal. Dňa 4. 5. 2016 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a manžel
Ján ORSZÁGH.
S láskou spomínajú manželka, vnúčatá, pravnúčatá a syn.
 
  Nemôžeme vrátiť čas, aby si mohla žiť. Ani ťa objať a vrúcne prianie ti zaželať. Len kytičku kvetov na hrob dnes ti položiť a modlitbu úprimnú tvojej duši venovať. Dňa 25. 6. 2016 si pripomenieme nedožité 62. narodeniny našej mamičky, babky a dcéry
Márie JAŠŠÁKOVEJ.
S láskou spomínajú mama, brat, dcéry a vnúčatá.
Dňa 3. 7. 2016 uplynú smutné 2 roky, čo nás navždy opustil vo veku 56 rokov milovaný manžel, otec, krstný otec a dedko
Dušan BEDNARIČ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Eva, dcéra Monika s rodinou a syn Dušan.
  Dňa 14. 6. 2016 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila drahá mama a stará mama
Matilda MACEKOVÁ.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Tie roky odvial čas, čo anjelom si sa stal a smútok v našich srdciach zanechal. Vo hviezdnej perine budeš tíško spať, no my budeme na teba s láskou spomínať. Dňa 23. 6. sme si pripomenuli nedožité 50. narodeniny nášho syna, brata, švagra, strýka a prastrýka
Vladimíra CHMELU.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
 
  Dňa 14. júna uplynulo 15 rokov, čo nás opustila naša milovaná, mama
TeréziaTÓTHOVÁ
rod. Hrdličková.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou smútiaca rodina.
S bolesťou v srdci si dňa 22. 6. 2016 pripomíname 4. výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička
Magdaléna ŠARMÍROVÁ
S láskou spomínajú manžel František a synovia s rodinami, kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 4. 6. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Mariana HANUSKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami.
Dňa 16. 7. 2016 uplynú 2 roky, čo nás opustila naša milovaná
Oľga VAGAČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomína manžel s rodinou.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 1. 7. 2016 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš brat
Pavol DEMOVIČ.
S láskou spomíname. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás. Dňa 17. 6. 2016 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov nášho drahého
Ľubomíra ANDELA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Terézia, synovia Ľubomír a Ján.
 
  Dňa 9. 6. 2016 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny
nášho drahého
Michala (Rudolfa) KOSTKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka s rodinou.


Ohodnoťte článok: