Zber drobných stavebných odpadov

Jún 2016 / Prečítané 924 krát

   Od 1. júla 2016 vstúpi do platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok o odpadoch, ktoré bolo vypracované v súlade s novým zákonom o odpadoch. V nariadení sú upravené podrobnosti zberu drobných stavebných odpadov (napr. betón, dlažba, tehly, suť, zemina, obkladačky, keramika...) zbieraných od obyvateľov Pezinka. Zber stavebných odpadov sa bude vykonávať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s. na Viničnianskej č. 25 Pezinok v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu od 8.00 hod do 18.00 hod. Zber drobných stavebných odpadov bude spoplatnený. Poplatok sa vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu. Napríklad za jednu tonu stavebného odpadu zaplatí občan 24 €. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,024 €/kg). Poplatník bude uhrádzať poplatok v hotovosti poverenému zamestnancovi firmy Marius Pedersen, a. s. po odvážení odpadu. Každý obyvateľ Pezinka (fyzická osoba – poplatník za odpad) môže ročne odovzdať 1000 kg drobných stavebných odpadov.

 

OM – odd. výstavby a ŽP