Hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2015

Jún 2016 / Prečítané 825 krát

   Celkové príjmy Mesta Pezinok v roku 2015 vrátane škôl predstavovali sumu vo výške 17 359 597 € a výdavky sumu vo výške 15 588 719 €. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 241 410 €. Výsledok hospodárenia upravený o tieto prostriedky dosiahol prebytok vo výške 757 816 €. Táto suma bola navrhnutá na pridelenie do rezervného fondu. Zostatok finančných operácií vo výške 257 627 € bude vrátený do rezervného fondu Mesta Pezinok.
   Mestskej kase pomohli predovšetkým podielové dane, nezanedbateľným príjmom do rozpočtu boli tiež daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a nájomné. Ďalší príjem tvorili administratívne a iné poplatky, dividendy od BVS, vyplatenie podielových listov SPOROFOND, prostriedky z Recyklačného fondu.
   Mesto dostalo finančné prostriedky na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ vo výške 217 tis. €, z toho bežné príjmy 185 tis. € a kapitálové vo výške 32 tis. €
   Kapitálové príjmy sa podarilo naplniť len zhruba na 70% upraveného rozpočtu. Dôvodom boli najmä nižšie príjmy z predaja majetku. Mestu Pezinok boli poskytnuté granty a transfery z prostriedkov ERDF a ŠR na projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ – Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny L. Novomeského, Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku, Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74 a ZŠ Na bielenisku.
   Mesto zapojilo na zabezpečenie realizácie investičných akcií finančné prostriedky vo výške 2 446 664 €. Rozdiely medzi pôvodne schváleným rozpočtom a skutočnosťou vznikli tak, že niektoré investičné akcie neboli zrealizované: v rámci projektu „ISRMO – OPBK“ – gastronómia na ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku, rekonštrukcia zasadačky MsÚ, nákup budov bývalých skladov CO na Cajlanskej ulici.
   V roku 2015 sa zrekonštruovala zostávajúca časť ulice Záhradná, bolo vybudované parkovisko pri ZŠ Na bielenisku. Rozšíril sa kamerový systém na sídlisku Sever. Bola zrekonštruovaná strecha (334 tis. €) na Mestskom dome na Holubyho ul. V rámci projektu „ISRMO - OPBK“ bola ukončená revitalizácia oddychovej zóny L. Novomeského (243 tis. €) a Na bielenisku (175 tis. €). Bola vybudovaná autobusová zastávka na Kupeckého ulici oproti ZŠ.
   Mesto nezabudlo ani na školy a školské zariadenia. V roku 2015 boli na školy a školské zariadenia čerpané kapitálové výdavky v sume 147 510 € (bez projektov).
   V roku 2015 bola ukončená realizácia projektu „ISRMO – OPBK“, a to: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74 ( 869 tis. €) a ZŠ Na bielenisku (351 tis. €).
   Mesto Pezinok splácalo v roku 2015 dva úvery zo ŠFRB (na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici a na výstavbu bytov Za hradbami) a tri komerčné úvery – úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9, úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9 a úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na Holubyho ulici. Konečný stav dlhovej služby k 31. 12. 2015 je 2 640 420 eur.
   Mestu Pezinok sa aj v roku 2015 darilo hospodáriť tak, aby zabezpečovalo všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z prenesených kompetencií.
   Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2015 bol predložený a schválený na zasadnutí MsZ dňa 9. 6. 2016.

Plnenie bežného rozpočtu:

Bežný rozpočet 2015
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozp.
Schválený rozp.
12 896 986 €
12 868 386 €
28 600 €
Upravený rozp.
14 419 754 €
13 344 351 €
1 075 403 €
Stav k 31.12.2015
14 314 731 €
12 885 450 €
1 429 281 €

Plnenie kapitálového rozpočtu:

Kapitálový rozpočet 2015
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu
Schválený rozpočet
2 695 579 €
2 955 079 €
259 500 €
Upravený rozpočet
2 860 926 €
2 446 664 €
414 262 €
Stav k 31. 12. 2015
2 016 609 €
2 446 664 €
- 403 005 €

 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD