SIŽP začala konať po vyše dvoch rokoch od rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

Jún 2016 / Prečítané 827 krát

Slovenská inšpekcia ŽP – ústredie (druhostupňový – odvolací orgán) na základe Rozsudku NS SR z 14. 5. 2013 vydala rozhodnutie (formou verejnej vyhlášky), na základe ktorého zrušila rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bolo povolené vybudovanie skládky odpadov v novej jame v Pezinku a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.
   Inšpekcia týmto rozhodnutím naplnila rozsudok Najvyššieho súdu z mája 2013 (záhadou ostáva, prečo až po vyše dvoch rokoch) a vec vrátila na prvostupňové správne konanie. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania má rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok a zverejnené na webovej stránke www.pezinok.sk.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: