Spomíname

Máj 2016 / Prečítané 1694 krát

Dňa 12. 4. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
Dňa 17. 5. 2016 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana MESÁROŠA
a v tomto roku si zároveň pripomenieme 20. výročie úmrtia syna
Štefana MESÁROŠA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, mama, dcéry, sestry a ostatná rodina.
Dobrý človek neodchádza, zostáva v mysliach a srdciach tých, čo ju poznali a milovali. Dňa 17. mája 2016 uplynulo 18 rokov, čo nás opustila naša drahá
Emíla VARGOVÁ,
rod. Slamková.
S úctou a láskou v srdci spomína dcéra so smútiacou rodinou.
 
Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nenavráti. Odišla si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Prečo bol osud taký krutý, nedoprial nám s tebou dlhšie byť, v našich srdciach budeš však navždy žiť. Za lásku a dobrotu ti už nemôžeme nič dať, len na hrob zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 6. 6. 2016 si velkým smútkom pripomenieme 16. výročie úmrtia našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ rod. Bučekovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
V mesiacoch máj a september spomíname nedožitých 90 rokov manželov
Eleny a Ladislava  ŠPÁNIKOVÝCH.
S láskou spomína syn Ladislav s manželkou, ďeťmi a celou rodinou.
  V mesiaci máj si pripomíname dve významné výročia nášho otca, svokra, dedka
Antona BOTTÁNA
z Pezinka. Dňa 6. 5. 2016 by sa bol dožil 90 rokov svojho života a 29. 5. si pripomenieme 30. výročie jeho odchodu spomedzi nás. So smútkom v srdci spomínajú dcéra Mária a syn Anton s rodinou.
Žijete stále v srdciach tých, ktorí vás milovali. 11. 4. 2016 uplynulo 40 rokov odo dňa, kedy nás opustil náš drahý otec
Rudolf BENČURIK.
27. 5. 2016 uplynulo 20 rokov odo dňa, kedy nás opustila naša drahá mamička
Terézia BENČURIKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Mariena a Jana.
  Dňa 1. 6. si pripomenieme 3 roky od úmrtia nášho otca a manžela
Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnučka Karolínka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 13. 6. 2016 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ
a zároveň 20. 5. sme si pripomenuli jej nedožitých 75 rokov. S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 27. mája uplynuli 4 smutné roky, keď nám odišiel do večnosti náš drahý manžel, ocko a dedko
Vladimír SLIMÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakuje manželka a deti.
Dňa 5. mája 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Viera SCHAUBMAROVÁ,
rod. Slamková.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
 
  Osud nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 27. 5. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, brat a krstný otec
Miško JURAN z Pezinka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujem, manželka.
Dňa 14. 5. 2016 sme si pripomenuli 90. výročie narodenia našej milovanej mamy a babky
Tatiany MILKOVEJ.
s láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 3. júna uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša milovaná mama, babka, prababka
Mária ČECHOVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéra Mária, vnuci Karol a Ivan s deťmi, vnučka Darina s deťmi.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 12. 5. 2016 uplynulo 2. výročie, čo nás navždy opustil syn a brat
Juraj HREBÍČEK.
S láskou naňho spomína matka a brat.
 
  Dňa 18. 4. 2016 sme si pripomenuli nedožitých 81 rokov nášho milovaného manžela, otca a dedka
Janka HREBÍČKA.
a 15. 5. 2016 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil. Kto ste ho poznali, prosíme o tichú spomienku. Ďakuje manželka a syn.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 7. 5. 2016 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Alojz NOSKOVIČ
z Grinavy.
S láskou spomína manželka Vilma a deti Jozef, Alojz a Ivanka s rodinami. Dňa 8. 11. 2016 si pripomenieme 15. výročie úmrtia syna a brata
Roberta  NOSKOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
  Dňa 19. mája 2016 uplynulo 20 rokov od tragickej smrti nášho syna
Marcela RUSNÁKA.
Spomínajú rodičia, sestra a všetci blízki. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 10. mája 2016 uplynulo 10. výročie od úmrtia nášho drahého
Jaroslava ŽENIŠA.
Spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 30. 5. 2016 si pripomenieme nedožité 65. narodeniny
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 14. 6. 2016 bude 15 rokov, čo nás predišla do večnosti naša dobrá a milá teta
Terézia TÓTHOVÁ
r. Hrdličková.
S láskou spomíname a za všetko ďakujeme.
 
  Dňa 23. 5. sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Evy HUPKOVEJ.
S láskou spomínajú synovia Miro a Vlado s rodinami. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 11. 6. 2016 to bude už 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a brat
Štefan MINDA.
V Pezinku sa narodil a Pezinčanom zostal celý svoj život. Bol pracovitý. Bol k životu tvrdý a dobrý zároveň. Bol veľkým športovcom telom i duchom. Všetci smútime, že nás opustil vo veku nedožitých 46 rokov a nestihol si užiť všetky radosti mladej jesene svojho života. Zostane navždy v našich spomienkach. Pozostalí manželka Anežka, dcéra Katarína a synovia Milan a Vladimír s rodinami, bratia Ján a Jaroslav.
 
  Dňa 26. 5. 2016 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil náš drahý milovaný manžel, otec, dedko
Pavel NESTAREC
S láskou a smútkom v srdci spomína manželka, dcéry Silvia, Zlatica s rodinou a vnuci Nicolasko a Danielko.
Dňa 26. 5. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia môjho manžela
Antona BRNU.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami. Ďakujeme všetkým ktorí, mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: