Informácia o novom spôsobe nakladania s pneumatikami

Máj 2016 / Prečítané 1177 krát

   Mestá a obce každý rok dávali odstraňovať skládky, súčasťou ktorých boli pneumatiky. Pneumatiky často končili aj pri kontajneroch na komunálny odpad. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. účinný od 1. januára 2016 zaviedol nové pravidlá nakladania s odpadovými pneumatikami.
   Základné pravidlá nakladania s odpadovými pneumatikami:
- odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu
- nemožno ich odoberať na zberných dvoroch, pretože zberný dvor môže odoberať len
komunálne odpady,
- povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci distribútori pneumatík, ktorí musia odpadové pneumatiky odoberať bezodplatne
- za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, t. j. aj tá osoba, ktorá pneumatiky nepredáva, ale ich iba vymieňa,
- financovanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútormi znášajú výrobcovia pneumatík v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
   Podľa § 69 zákona o odpadoch:
(8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
(9) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
Podľa § 71 ods. (1) je distribútor pneumatík povinný:
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
c) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
d) dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti,
e) odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadových pneumatík.
   Podľa § 72 zákona o odpadoch:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

 

(OM, OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: