Výsledky jarného upratovania

Máj 2016 / Prečítané 1095 krát

   V dňoch 21. až 23. apríla 2016 Pezinčania využili možnosť zlikvidovať svoj odpad počas tzv. jarného upratovania. Objemný odpad zo svojich domácností vozili do Technického a skladového areálu MPS na Fajgalskej ceste. Tu sa odpad pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb roztriedil podľa druhu a následne sa časť odpadu zhodnotila, uložila ako inertný odpad a časť skončila na skládke.

   Na zhodnotenie sa odviezlo:
- 9,42 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, papier...) do firmy ecorec Slovensko s.r.o, ktorá Mestu poskytla bezplatne dva kontajnery
- 3,28 t skla, zhodnotenie zabezpečila fa Marius Pedersen
- 3,88 t železného šrotu – odvoz a zhodnotenie zabezpečila firma Baďura s.r.o.
- 2 kontajnery elektroodpadu, chladničiek a pračiek, zhodnotenie zabezpečí Združenie ENVIDOM
- vytriedené konáre a drevo zadarmo poštiepkovala a odobrala fa HERMET, spol. s r.o. Senica
- 10,5 t biologického odpadu (tráva) sa odviezlo na zhodnotenie do fy JV Intersad
- vytriedené pneumatiky v množstve 15,2 t odobrala za úhradu firma ecorec Slovensko s.r.o.

Inertný odpad (betóny, suť, dlažba, tehly...) v množstve 144,28 t sa odviezol do lomu býv. Rudných baní, ktorý zabezpečuje firma Metaleco Servis spol. s r.o.

Odpad, ktorý sa nedal zatriediť k uvedeným odpadom, bol odvezený ako netriedený odpad na skládku do Senca v množstve 38,72 ton.

 

(OM-odd. výstavby a ŽP)

 


Ohodnoťte článok: