Spomíname

Apríl 2016 / Prečítané 899 krát

Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 2. 4. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, manželka, sestra, teta
Darinka  ROVENSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry, súrodenci a ostatná rodina.
 
Dňa 19. 4. 2016 uplynulo 12 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2016 uplynulo 11 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marián.
Dňa 27. 4. uplynulo 6. výročie úmrtia našej mamy
Juliany TURANSKEJ.
S láskou spomínajú manžel, synovia s rodinami a krstné deti.
 
  Dňa 2. 5. 2016 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamičky a starej mamičky
VilmyJURČOVEJ.
S veľkou láskou a úctou spomína syn Vladimír s rodinou.
Dňa 24. apríla bolo 6 rokov, čo odišiel do večnosti
Jozef SLEZÁK.
S úctou spomína rodina.
 
Odišla si od nás ako tichý sen, nepovedala si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, vidieť tvoje oči, počuť tvoj hlas. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. Dňa 28. 4. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia našej milovanej manželky, mamičky, babky, sestry
Štefánie VRŠKOVEJ
rod. Strížovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach.
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 14. 5. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Miroslav ONDRUŠ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a smútiaca rodina.
 
  Dňa 18. 5. 2016 uplynie rok, čo nás opustil milovaný manžel,
otec, starý otec
Ladislav SCHISLER,
ktorý by bol 20. 6. 2016 dovŕšil 80 rokov. S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami.
Dňa 29. 4. 2016 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 29. 4. 2016 uplynulo15. výročie od úmrtia manželky,
mamičky a babičky
Kvetoslavy KLAMOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú manžel, deti , vnúčatá a pravnuk.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 20. 4. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho drahého
Ladislava SCHEIDLA.
S láskou spomínajú manželka Anna, synovia Ladislav a Ľubomír a dcéra Ivetka s rodinou. Kto ste ho spoznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
Dňa 29. 4. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy a náhle opustil vo veku 65 rokov môj manžel, otec, dedko a brat
Peter BUDAY.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Manželka, deti a sestry s rodinami.
 
  Dňa 22. 4. 2016 sme si pripomenuli 8. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama, babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 28. 4. 2016 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, brat
Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Alica, synovia Martin a Ľuboš s rodinou, sestra Elena s rodinou.
 
  Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 18. 4. 2016 uplynuli 3 roky, keď nás navždy opustila, mamička, babička, prababička a krstná mama
Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 29. 3. 2016 sme si pripomenuli 90. výročie narodenia našej milovanej mamy, babky a prababičky
Zuzany VARGOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 7. 5. 2016, by sa naša mamina, babička
Vierka BUBENKOVÁ
dožila 70 rokov. S úctou a s láskou spomínajú dcéry Marcela, Renáta a syn Ladislav s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 19. 5. si s bolesťou vsrdci pripomenieme 4. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky, svokry a babičky
Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a spolu s nami jej venujú tichú spomienku. Manžel a smútiaca rodina.
 
Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu vášmu nás zavedie. S úctou a vďakou spomíname na našich najdrahších, ktorí nás opustili v mesiaci apríl
Štefan FISCHER
8. výročie
Irenka FISCHEROVÁ
2. výročie.
Dňa 25. 4. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás opustil náš manžel, otec a dedko
Ján VARAČKA.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  28. apríla uplynulo 30 rokov od úmrtia našej drahej

Agáty  HRONČOVEJ.

S láskou spomína syn Filip a celá rodina.


Ohodnoťte článok: