Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na školský rok 2016/2017

Apríl 2016 / Prečítané 824 krát

   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlášky na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. r. 2016/17 sa budú prijímať dňa 11. mája 2016, v čase 8.00 h. –11.00 h. a 14.00 h. 17.00 h. na Mestskom úrade, Radničné námestie č. 7, Pezinok, na I. posch, č. dv. 12.
   Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Vyplnenú „ Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2016/ 2017“, na ktorej lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ; prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).
2. Rodný list dieťaťa (originál k nahliadnutiu).
3. Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte (platný občiansky preukaz, kópiu OP, potvrdenie o TP) k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok
č. 8/2012.
4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
5. Ak rodič žiada o prednostné prijatie dieťaťa zo sociálnych dôvodov, predloží pri zápise aj stanovisko Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti.
Formuláre „žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk .
   Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená „žiadosť“ vrátane potvrdenia od pediatra!
   Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31. 8. 2016), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka materskej školy.
   Voľná kapacita na jednotlivých materských školách k začiatku školského roku 2016/ 2017 bude spolu s ostatnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materských škôl zverejnená pred zápisom v jednotlivých materských školách a ich webových stránkach, ZŠ s MŠ, vývesných tabuliach mesta a na www.pezinok.sk .

 

V Pezinku, 22. 2. 2016, Mgr. Oliver Solga,
primátor mesta

 


Ohodnoťte článok: