Spomíname

Február 2016 / Prečítané 1035 krát

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, zostáva v nás. Tvoja láska však hreje stále, tá, ktorú si zanechal. Dňa 9. 2. 2016 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil drahý manžel, ocko, dedko a pradedko,
Jozef ZÁRUBA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
 
V januári sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho otca a dedka
Jozefa LAKYHO
a 13. výročie úmrtia našej mamy a babky
Júlie LAKYOVEJ
rod. Urlichovej.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
V tomto čase si pripomíname 10 rokov od poslednej rozlúčky s milovanou mamou, babkou, tetou
Dankou  HOLZMANOVOU
S láskou spomína syn Miroslav, Erik, vnučka Michaela a ostatná rodina. Priatelia a známi, čo ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 8. 3. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, svokra, babička, prababička, sestra, švagriná
Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Dňa 26. 2. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Štefan STREZENICKÝ.
S láskou spomínajú manželka, deti a smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 

Spomíname s láskou a navždy zostanete v našich srdciach. Mamička,
Veronika PILKOVÁ
dňa 18. 2. 2016 by sa dožila 95 rokov

 

a je tomu 25 rokov, čo nás navždy opustila. Otec,
Vendelín PILKA
by dňa 7. 2. 2016 oslávil 102 rokov

 

a už 18 rokov nie je medzi nami. Sestra,
Pavlínka PILKOVÁ
nie je medzi nami už štvrtý rok. Mária, Anton, Miroslav, Eva s rodinami.

Dňa 11. 3. 2016 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny
Františka PACKU
z Vinosad.
S láskou spomínajú dcéry Marta, Vlasta a Lýdia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
 
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2016 si pripomenieme 8. výročie smrti nášho drahého otecka. dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2016 uplynulo 8 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
 
Dňa 16. 2. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec
Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK
a 2. 3. 2016 uplynie rok, čo nás opustila naša drahá mama, stará a prastará mama
Mária ZÁMEČNÍKOVÁ.
S úctou a láskou na obidvoch rodičov spomínajú dcéry Darina a Marta s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 2. 2016 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Viera a Katarína a syn Jozef s rodinami.
 
  Dňa 29. 2. 2016 si pripomenieme 100. výročie narodenia našej milovanej
Ľudmily HANKEROVEJ.
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 5. 2. 2016 uplynulo 6 rokov od úmrtia nášho drahého otca, dedka
Jozefa HRANICKÉHO.
S láskou spomína najbližšia rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 12. 2. 2016 uplynuli 4 roky, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Emília NÉMETOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, dcéra, synovia a 8 vnúčat. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomineku.
Dňa 24. 2. 2016 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav VIRGOVIČ.
S láskou naňho spomína manželka, dcéry a syn s rodinami. Venujte mu tichú spomienku.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Tento rok si pripomenieme nedožitých 59 rokov nášho drahého
Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestry Kveta a Beatka s rodinou, vnuci a nevesta.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 14. 2. 2016 sme si pripomenuli 7 rokov
od úmrtia našej drahej mamy
Janky MINAROVIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Kveta a Beatka s rodinou, vnuci a nevesta.
 
  Dňa 28. 1. uplynuli 2 roky, čo nám navždy odišla naša drahá
Eva JAROŠOVÁ.
Manžel Jaroslav, synovia Peter a Jaroslav.
Dňa 27. 2. sme si pripomenuli nedožitých 85 rokov
nášho manžela, otca, dedka
Jozefa SABA.
Čas plynie, smútok ostáva. S láskou spomína manželka Mária, dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 14. 2. sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej drahej
Františky GLVÁČOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami.
Dňa 2. 2. 2016 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
 


Ohodnoťte článok: