Rok 2015 v odpadovom hospodárstve

Február 2016 / Prečítané 645 krát

   Program odpadového hospodárstva mesta Pezinok, zaviedol do praxe hierarchiu , ktorá na prvé miesto kladie úlohu predchádzať vzniku odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie odpadov a až na poslednom mieste je zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
   V roku 2015 mesto úspešne pokračovalo v trende, keď ani jedna zložka komunálneho odpadu zbieraného v rodinných domoch neskončila na skládke odpadov. Papier, plasty, sklo aj biologický odpad boli zhodnotené ďalším spracovaním v partnerských firmách. Zvyšný netriedený odpad (zmesový komunálny odpad) sa vozil na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko, prevádzka Glejovka v Pezinku.

   Z celkového množstva odpadu, vyprodukovaného za rok 2015 v Pezinku, tvoril biologicky rozložiteľný odpad z domácností 1370,83 t a z verejnej zelene 399,19 t. Zo sídlisk v meste vyviezli za uplynulý rok na skládku v Senci 4078,08 t zmesového komunálneho odpadu. Do spoločnosti ECOREC Slovensko putovalo na energetické zhodnotenie 1890,88 t zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov.
   Zo sídlisk a rodinných domov bolo v priebehu roka vyvezených na skládku 662,71 t objemového odpadu, ktorý pochádzal z čistenia kontajnerových stanovíšť a čiernych skládok. Počas jarného a jesenného upratovania z rodinných domov aj sídlisk bolo zadarmo do firmy ECOREC vyvezených 53,69 ton objemového odpadu. Z celkového množstva vyseparovaného odpadu tvorili papier a lepenka 713,14 t, z toho pezinské školy vyzbierali a odovzdali 140,18 t papiera. Z triedeného odpadu od občanov (nádob aj kontajnerov) plasty tvorili 178,15 t, sklo 158,19 t, drobný stavebný odpad (z technického a skladového areálu MPS na Fajgalskej ceste) 579,18 t.
   Na zbernom mieste nebezpečných odpadov na Šenkvickej ulici 12 (v sídle firmy Petmas) za rok 2015 zhromaždili spolu 17,98 t elektrospotrebičov, vyradených elektrických a elektronických zariadení, zariadení obsahujúcich nebezpečné časti alebo obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky. Za rok 2015 tu nazbierali 45,12 t opotrebovaných pneumatík, 0,72 t syntetických motorových prevodových a mazacích olejov, 3,60 t farieb obsahujúcich nebezpečné látky a 5,09 t obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok.
   V roku 2015 sa vyzbieralo v meste 65,604 t šatstva, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 17,704 t. To v konečnom dôsledku znižuje náklady na odpadové hospodárstvo a prináša aj príjem 1200 eur za prenájom kontajnerov.
   Mesto udržalo poplatky občanov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2009 nezmenené. Snaha mesta zabezpečiť čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi sa však nezaobíde bez súčinnosti s občanmi pri triedení a zodpovednej manipulácii s odpadom.

 

Marta Svítková


Ohodnoťte článok: