Aj pezinským učiteľom záleží na našej budúcnosti

Február 2016 / Prečítané 1094 krát

FOTO: Braňo Poláček

Štrajkujúci učitelia a ich priaznivci vytvorili na námestí živú reťaz

   Do trojtýždňového štrajku učiteľov sa od 25. januára, zapojilo približne 15 tisíc učiteľov z celého Slovenska. Nespokojnosť so súčasným stavom školstva vyjadrili aj Pezinčania v utorok 2. februára na Radničnom námestí, kde sa stretli pezinskí učitelia, rodičia i študenti. Podpora zo strany mesta bola jasne definovaná aj v predošlom čísle Pezinčana, avšak problémy štrajkujúcich v mnohom presahujú kompetencie mesta, a preto sme Štrajkovému výboru v Pezinku zadali tri základné otázky:

Ako ste boli spokojní s účasťou v štrajku?
   Z pohľadu pezinských škôl bola účasť na štrajku pomerne vysoká. Vzhľadom na počet zapojených učiteľov základné školy (okrem ZŠ Orešie) a ZUŠ prerušili prevádzku najskôr úplne a v nasledujúcich dňoch pracovali v obmedzenom režime. Stredné školy pracovali v obmedzenom režime. Takýto stav trval dva týždne. Materské školy sa do štrajku nezapojili vôbec (čo nás trochu mrzí). Z celoslovenského pohľadu sme však sklamaní,očakávali sme väčšiu zaangažovanosť našich kolegov. Je nám však známe, že mnohých brzdila finančná situácia, a bohužiaľ, aj zastrašovanie zo strany nadriadených. Napriek tomu sme hrdí na všetkých učiteľov, ktorí bojovali a stále bojujú za naše požiadavky a najmä na tých, ktorí nemajú v nadriadených a v zriaďovateľovi takú podporu ako my!

Čo ste sledovali štrajkom?
   Cieľom štrajku bolo upriamiť pozornosť na problémy v školstve. Alarmujúce sú výsledky našich detí, ktoré sa v rôznych testovaniach umiestňujú na posledných priečkach v rámci krajín OECD alebo EÚ. Trápi nás, že vzdelávanie nie je pre náš štát dôležitou hodnotou a že sa školstvo dostalo na okraj záujmu skoro každej vlády. Predstavitelia štátu dlhodobo ignorujú požiadavky učiteľov na zabezpečenie primeraného financovania školstva. Tento štrajk nie je len o našich platoch,ako to niektorí radi prezentujú. Sám pán minister priznal, že v školstve treba „poupratovať“. Nesúhlasíme s nerovnomerným prerozdeľovaním štátnych finančných prostriedkov na vybavenie škôl a nesúhlasíme s obrovským plytvaním na rôzne nepotrebné projekty. V školstve očakávame zmenu celého systému, dlhodobú víziu, ktorá by bola platná na niekoľko rokov a nemenila sa s nástupom každého nového ministra. Tiež by sme uvítali voľný trh s učebnicami. Veľkým problém (nedostatky) vidíme v zákone o kontinuálnom vzdelávaní, kde pokladáme za nevyhnutné zrušiť sedemročné obdobie platnosti kreditov. Podľa nášho názoru už raz dosiahnuté vzdelanie nemôže byť časovo obmedzené! Do školstva potrebujeme nových a hlavne mladých ľudí, ktorí budú svoju prácu vykonávať so zápalom, a preto musia mať nielen primerané finančné, ale aj spoločenské ohodnotenie. Populácia učiteľov nám starne a generačné rozdiely vo vzťahu učiteľdieťa sa zväčšujú! Stredné školy je potrebné vyprofilovať tak, aby ich absolventi mali uplatnenie na širokospektrálnom pracovnom trhu. Vysoké školy, ktoré nedosahujú patričnú akademickú úroveň, by mali zaniknúť!

Čo do budúcnosti?
   Aj keď sme sa vrátili za katedry našich tried, zostávame v štrajkovej pohotovosti. Sme veľmi radi, že v našom meste vznikol štrajkový výbor, ktorý pozostáva z učiteľov a aktívnych rodičov. Pravidelne sa stretávame, rozoberáme vzniknuté problémy ako aj vízie do budúcnosti. Naším cieľom je:
l zoznámiť učiteľov s koncepciou „Nové školstvo“ (predstaviť danú stratégiu reformy školstva)
l po prijatí koncepcie zo strany učiteľov zorganizovať stretnutie s rodičmi, kde sa daná koncepcia predstaví
l vypracovať a predložiť Mestu Pezinok návrh koncepcie rozvoja školstva v meste ako pilotný projekt (model)
l spolupracovať s odborom školstva v Pezinku, mestskou školskou radou, komisiou školstva a vedením mesta na vylepšovaní daného projektu. To znamená prepojiť učiteľov, rodičov a samosprávu mesta
l spojiť sa so Slovenskou radou rodičovských združení a vyzvať ju k súčinnosti pri zavádzaní nových vízií vzdelávania na Slovensku do praxe
l iniciovať vznik Iniciatívy rodičov Slovenska
l spolupracovať so školskými odbormi ako sociálnym partnerom pre vyjednávanie
l zriadiť na web stránkach škôl okienko otázok a odpovedí, prostredníctvom ktorých by sa rozvíjala komunikácia s rodičmi o problematike školstva (napr. hlbšie vysvetlenie dôvodov nespokojnosti so súčasným stavom školstva)
l propagovať naše myšlienky a aktivity cez regionálne médiá a sociálne siete
l organizovať „aktívne piatky“ ako súčasť štrajkovej pohotovosti
l predstaviť naše myšlienky a plány Iniciatíve slovenských učiteľov.

   Možno naše požiadavky nebudú tak skoro splnené, ale už teraz vieme, že štrajk mal pre nás veľký význam! Po celom Slovensku sa diali a stále dejú rôzne diskusie, stretnutia, demonštrácie s cieľom riešiť pomenované problémy. Pezinskí učitelia sú odhodlaní bojovať ďalej, takže nie je vylúčené, že, ak bude potrebné, opäť vstúpia do ostrého štrajku.
   Ďakujeme všetkým trpezlivým a chápajúcim rodičom za ich podporu. Tešíme sa solidarite, ktorá vznikla v Pezinku medzi ľuďmi. Cítili sme ju pri organizovaní našich aktivít a poskytla nám podporu v našom odhodlaní.
   Na záver vyjadrenie jednej mamičky: KEĎ SA POZERÁM NA ŠTRAJKUJÚCICH UČITEĽOV, TAK SI ŽELÁM, ABY PRÁVE TAKÍTO ĽUDIA UČILI MOJE DETI!
   Privítame každého zainteresovaného rodiča, ktorý má chuť zúčastňovať sa našich stretnutí. zuzka.byro@gmail.com , spravca@zsfandlyho.sk

 

Štrajkový výbor v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: