Spomíname

Január 2016 / Prečítané 1693 krát

Dňa 30. 12. 2015 uplynul rok, čo zomrela po dlhej
a ťažkej chorobe drahá
Viktória CAJOVÁ.
Už neprežíva bolesť a muky, už ju objímajú pánove ruky. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel Jozef a deti Adriana a Ľubomír.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2016 sme si pripomenuli
6. výročie od úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 7. 2. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Emil KOLENČÍK.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a smútiaca rodina.
 
  Dňa 4. 1. 2016 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
František  VIRGOVIČ
vo veku 63 rokov. S láskou naňho spomína manželka, dcéra, synovia, vnučky, nevesty a ostatná rodina a priatelia. Ďakujem všetkým, ktorí si ho týmto pripomenú.
Emília HANÚSKOVÁ
S úctou a láskou a s krásnymi spomienkami na časy, ktoré som smela s tebou prežiť, milá babka Milka, na najkrajšie detské letné prázdniny strávené u teba a na stopu, zanechanú vo mne venujem myšlienku tvojim nedožitým 90. narodeninám, ktoré by si oslávila 20. januára 2016. S vďakou vnučka Magdaléna, dcéra Alžbeta a syn František s rodinami.
 
  Dňa 15. 1. 2016 uplynulo 7 rokov, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová
a 12. 1. sme si pripomenuli jej nedožitých 74 rokov. Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Smútiaca rodina.
Mária JAŠŠÁKOVÁ
Uplynul rok, čo hviezdičkou krásnou si sa stala. No slzy stále hladia našu tvár a prázdno dušu objíma. Láska tvoja však hreje stále, tá, ktorú si zanechala. Každý, kto rád ťa mal, na teba v dobrom spomína. S láskou spomínajú mama, brat a dcéry. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Tie roky odvial čas, čo anjelom si sa stal a smútok v našich srdciach zanechal. Vo hviezdnej perine budeš tíško spať. No my budeme na teba s láskou spomínať. Dňa 15. 12. sme si pripomenuli nedožité 88. narodeniny nášho dedka, manžela a otca
Jána ORSZÁGHA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 1. 1. 2016 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 15. 1. 2016 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej drahej
Margity SVETLÁKOVEJ.
S láskou spomína Milan s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Neplačte že som odišiel, len kľud a mier mi prajte, len večné svetlo spomienky mi zachovajte. Dňa 6. 2. 2016 si pripomenieme 1. výročie od úmrtia nášho drahého manžela a otca
Pavla PIPÍŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Božena a syn Pavol.
 
  ňa 25. 12. 2015 uplynulo 22. rokov od úmrtia nášho drahého otca
Jozefa  ČAJKOVIČA.
S láskou v srdci spomínajú deti s rodinami.
 Dňa 15. 1. 2016 sme si pripomenuli 30. výročie
od úmrtia našej drahej mamičky
Marianny ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej.
S láskou na ňu spomínajú brat Augustín s rodinou a deti s rodinami.
 
   V tomto roku si pripomenieme aj 30. výročie
úmrtia našej mamičky a babičky
Apolónie SLAMKOVEJ
 
a 50. výročie úmrtia otca a dedka
Agustína SLAMKU.
S láskou na nich spomínajú syn Agustín s rodinou a vnúčatá s rodinami. 
 
Dňa 5. 1. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2016 uplynulo 12 rokov, čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 22. 1. 2016 uplynul rok, čo nás opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Jozef KOCMÁL.
Miloval humor a smiech. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu veselú spomienku.
 
  Dňa 22. 2. 2016 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
ANTÓNIA BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
29. 12. 2015 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
JÁN JANÁS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  Dňa 6. 2. 2016 si pripomenieme prvé výročie od úmrtia našej drahej
Jozefy  HLAVENOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Dcéra, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
Dňa 2. 2. 2016 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama, babka a priateľka
Aška MIŠKOVSKÁ.
Spomienková omša sa bude konať v Kláštornom kostole
13. 2. 2016 o 18.00 hod.
 
  Dňa 15. 1. 2016 sme si pripomenuli 70. nedožité narodeniny
nášho drahého
Ivana PESSELA.
S láskou spomínajú manželka, deti a sestry s rodinami.
Dňa 24. 1. 2016 sme si pripomenuli 60. nedožité narodeniny
našej milej kolegyne
Ing. Helenky KOBZOVEJ.
S láskou spomíname.
 


Ohodnoťte článok: