Pomáhajú deťom z detských domovov a reedukačných centier

Január 2016 / Prečítané 736 krát

   Občianske združenie Prevencia AD pôsobí v Pezinku od r. 1990. Porevolučné časy priniesli so sebou nielen množstvo pozitívnych zmien, ale tiež niektoré veci, ktoré boli pre nás nové, neboli sme na ne pripravení a o to viac boli možno lákavé, hlavne pre deti a mladých ľudí. Vzhľadom na vzdelanie zakladateľov OZ (psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník) nás zaujala problematika rizikového drogového a sexuálneho správania u mladých ľudí. Od tohto nášho zamerania sa odvíjal aj pre mnohých doposiaľ tajuplný názov Prevencia AD – AIDS/Drogy. Od začiatku až doteraz sme realizovali množstvo aktivít, zameraných hlavne na prácu s deťmi, mladými ľuďmi, pedagógmi a to nielen v oblasti rizikového správania, ale aj napr. na témy: mediácia – riešenie konfliktov, šikanovanie, vzťahy v triedach, obchodovanie s ľudmi. Angažovali sme sa aj v probléme s pezinskou skládkou odpadu, atď.
   Jednou z našich aktivít je práca s rómskou komunitou Pezinku. V Glejovke sme realizovali stavbu studne, vedieme rodičov v tom, aby podporovali vzdelávanie svojich detí, robíme zbierky šatstva, v čase vianočných sviatkov sa snažíme urobiť radosť deťom drobnými darčekmi. Združenie poskytuje vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom v dvoch programoch kontinuálneho vzdelávania, ktoré sú akreditované na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu „Syndróm vyhorenia“ a pre učiteľky materských škôl program „Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a marginalizovaných rómskych komunít“.
  V súčasnom období pracujeme už tretí rok na výskumno-aplikačnom projekte: „Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia“, ktorého realizáciu môžeme uskutočniť vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0368-12. Hlavným cieľom projektu je zistiť, aké modely inštitucionálnej starostlivosti, čiže detských domovov (DeD) a reedukačných centier (RC), a aké prvky ich organizačnej kultúry prispievajú k tomu, aby sa mladí ľudia po odchode do reálneho života dokázali dobre adaptovať, našli si prácu, bývanie, dokázali nadväzovať kvalitné sociálne vzťahy. V rámci projektu sme realizovali množstvo aktivít cez zbieranie informácií doma i v zahraničí, množstvo rozhovorov s pracovníkmi DeD a RC, s mladými ľuďmi, ktorí už odišli zo zariadení, ktorí boli tesne pred odchodom, skúmali sme celkovú kultúru zariadení. Na základe výskumu sme následne zrealizovali vzdelávanie pre budúcich absolventov a pracovníkov DeD a RC. Vzdelávanie malo zo strany pracovníkov veľký ohlas, keďže v tejto oblasti sa im dostáva veľmi málo informácií a prípravy, a preto aj z tohto dôvodu je v súčasnosti program vzdelávania pracovníkov vo fáze schvaľovania ako akreditované vzdelávanie pre vychovávateľov a odborných pracovníkov. Takmer poslednou aktivitou projektu bude májová konferencia, určená predovšetkým pre riaditeľov a riaditeľky DeD a RC, ale aj pre zástupcov ministerstiev, nakoľko dúfame, že výsledky projektu prispejú k lepšej príprave mladých ľudí pri ich vstupe do samostatného života.
   O výsledkoch projektu, akreditovaných programoch, iných aktivitách OZ Prevencia AD sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke: www.prevenciaad.sk

 

Ľubica Lukšíková

 


Ohodnoťte článok: