Hasiči pezinského okresu a rok 2015

Január 2016 / Prečítané 990 krát

    Za obdobie roka 2015 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 696 výjazdov.
V okrese Pezinok to bolo 351.
   Z celkového počtu výjazdov bolo k požiarom 260 (okres Pezinok 139, okres Senec 121). Technických zásahov bolo 154 a zásahov pri dopravných nehodách bolo 184 (okres Pezinok 73 a okres Senec 111). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 35 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 15 taktických a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch bola 1 424 600 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 3 929 300 €.
   Kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti vykonáva oddelenie požiarnej prevencie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou okresného riaditeľstva. Taktiež prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
   Za obdobie roka 2015 bolo vykonaných spolu 240 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1969 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch, v ktorých sú vybudované podzemné garáže a zabezpečenie požiarnobezpečnostných opatrení pri zbere obilnín, objemových krmovín, pri ich pozberovej úprave a skladovaní v poľnohospodárskych subjektoch. Pri kontrolách boli uložené 4 pokuty a občanom bolo uložených 15 blokových pokút občanom.
   V oblasti stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1118 stanovísk.
   Na obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 5 následných kontrol.
   V mesiaci júl – august vyhlásilo okresné riaditeľstvo vzhľadom na suché teplé letné počasie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, kedy bolo zakázané akékoľvek spaľovanie a zakladanie ohňa v blízkosti lesov.
   V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov, technika a ukážky polície. Oddelenie požiarnej prevencie zorganizovalo v októbri súťaž pre školákov, ktorá pozostávala zo štyroch disciplín – vedomostný test, hod loptičkou na cieľ, skladanie puzzle a striekanie vodou na cieľ. Ako v minulých rokoch aj v roku 2015 vykonávali príslušníci besedy spojené s ukážkami práce hasičov a techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
   Podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj v roku 2016, zároveň by sme chceli občanom v novom roku popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

(e.o.)

 


Ohodnoťte článok: