Denný stacionár v prevádzke

Január 2016 / Prečítané 693 krát

   Mesto Pezinok poskytuje v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2016 novú sociálnu službu – denný stacionár. Denný stacionár sa nachádza v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, t. z., že prijímateľ bude dochádzať denne do denného stacionára počas pracovných dní v čase od 7.00 hod do 17.00 hod. Kapacita zariadenia denného stacionára sú 4 miesta. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť. Úhradu za sociálnu službu určuje VZN č. 3/2015 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za Denný stacionár je stanovená na 1,00 €/ hodinu.
   Denným stacionárom sa zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov počas ich pracovných povinností, prijímateľ sociálnej služby je počas dňa socializovaný, získava nové sociálne väzby, má zabezpečenú terapiu na rozvoj motoriky, pamäťových schopností, telesnej zdatnosti a pod.
   Bližšie informácie vám poskytneme telefonicky na tel. č.: 033/6901970, alebo osobne v ZOS na Komenského 23 v čase od 7.00 hod. – do 15.00 hod. počas pracovných dní.

 

Alena Černáková

 


Ohodnoťte článok: