Rekonštrukcia verejného osvetlenia zvýši bezpečnosť a komfort

Január 2016 / Prečítané 652 krát

   Optimalizácia prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta patrí k najdôležitejším úlohám, ktoré zabezpečuje samospráva a ktoré sa dotýkajú života každého obyvateľa. Rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO) sa v Pezinku pripravovala už v predchádzajúcich rokoch. Tým, že k realizácii zámerov dochádza až v súčasnosti, mesto nestratilo, práve naopak – prudký rozvoj moderných technológií priniesol za pár rokov oveľa lepšie technické parametre zariadení osvetľovacej sústavy VO za nižšie ceny. Moderné LED svietidlá s vysokými svetelno-technickými parametrami, s nízkou energetickou náročnosťou sa tak stali cenovo dostupným riešením nielen pre rekonštrukciu, ale aj doplnenie svetelnej sústavy mesta.
   Viac o príprave a rekonštrukcii verejného osvetlenia v Pezinku nám povedala Ing. Renáta Klimentová, vedúca oddelenia životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ v Pezinku.

l Aký je súčasný stav verejného osvetlenia?
  
Osvetľovacia sústava mesta a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne svojmu veku. Tvorí ju 2236 svietidiel, prevažne s oceľovými stožiarmi. V meste prevládajú vysokotlakové sodíkové výbojky, v menšej miere sú použité ortuťové výbojky. Mesto z prostriedkov eurofondov zmodernizovalo aj osvetlenie v niektorých lokalitách, do ktorých nie je možné zasahovať: Zámocký park a Záhradná ulica (do roku 2016), železničná stanica – terminál integrovanej dopravy (do roku 2018) a ISRMO Bielenisko a ulica L. Novomeského (do roku 2020). Pri optimalizačných zámeroch je nevyhnutná najprv analýza súčasného stavu. Mesto dalo vypracovať energetický audit verejného osvetlenia, ktorý podrobne analyzuje stav, nedostatky a zároveň obsahuje navrhované opatrenia. Pri obstaraní tejto zákazky mesto oslovilo päť spoločností, zaoberajúcich sa spracovaním energetických auditov verejného osvetlenia. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní z predložených ponúk bola vybratá ekonomicky najvýhodnejšia ponuka spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o. v cene 3238 eur s DPH.

l Predtým, než sa v uliciach objavia nové svietidlá, mesto musí urobiť množstvo krokov, ktoré občan nevidí. Čo predchádza tomu, aby sa rekonštrukcia verejného osvetlenia mohla realizovať?
  
Mesto sa rozhodlo ísť cestou prenesenej správy verejného osvetlenia. V súčasnosti máme spracovaný už aj aktualizovaný energetický audit VO. Spracováva sa projektová dokumentácia na celé mesto, máme odborne spôsobilú spoločnosť, ktorá nám bude obstarávať subjekt, ktorý zrealizuje modernizáciu a bude sa ako správca a prevádzkovateľ starať o chod sústavy verejného osvetlenia. Definujeme už podmienky obstarávania tak, aby nová sústava VO bola kvalitná a mali sme z nej radosť nielen my, ale predovšetkým občania. To, čo máme teraz v meste, kedysi bolo v súlade s normami, teraz však potrebujeme úplne niečo nové a technológie nám to umožnia, sú úžasné.

l Na čo je zameraná rekonštrukcia verejného osvetlenia?
  
V roku 2014 boli náklady na spotrebu elektrickej energie vrátane všetkých zložiek s DPH 207.829 eur, náklady na údržbu 80.000 € za rok. Rekonštrukcia VO je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia a zlepšenie parametrov osvetlenia. Obsahuje výmenu časti existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelno-technickými vlastnosťami, výmenu výložníkov a rozvádzačov. Pri výbere svetelného zdroja, svietidla a jeho elektrického príslušenstva sa kladie dôraz na zníženie energetickej náročnosti, vysokú účinnosť premeny elektrickej energie na svetelnú a optimálne smerovanie svetelného toku. Dôležitou výzbrojou svietidla musí byť elektronický predradník s PFC (Power factor correction), ktorý zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a predlžuje životnosť svetelných zdrojov stabilizáciou napätia.

l Spomeňme pár čísiel pre lepšiu predstavu o tom, čo všetko sa bude realizovať.
  
Podľa odporúčania energetického auditu by mala nasledovať výmena 319 najstarších oceľových a betónových stožiarov za nové hliníkové. A k 152 stožiarom aj nové hliníkové výložníky. Zemné vedenia v meste Pezinok sú z väčšej časti v nevyhovujúcom stave, rozvody v meste nevyhovujú z hľadiska technických a bezpečnostných parametrov. Účelom rekonštrukcie je výmena najstarších a najporuchovejších vedení v prioritnom a optimálnom rozsahu, čím sa zvýši spoľahlivosť sústavy VO. Plánovaná je výmena 36 rozvádzačov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave z hľadiska istenia, STN noriem, do každého rozvádzača bude inštalovaný riadiaci a monitorovací systém. Plánované je natieranie a obnova 421 skorodovaných oceľových stožiarov. Staré drevené by mala ZSE vymeniť za nové betónové stožiare. Náklady na modernizáciu VO by mali byť približne 4 milióny 254 tisíc eur. Nebudú sa však hradiť z prostriedkov mesta, ale zaplatí ich subjekt, ktorý bude spravovať a udržiavať verejné osvetlenie z úspor dosiahnutých modernizáciou.

l Doplnenie svietidiel na rizikových križovatkách, na tmavších úsekoch a priechodoch pre chodcov je významným krokom k zvýšeniu bezpečnosti.
   Cieľom osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšiť bezpečnosť osôb prechádzajúcich cez komunikáciu a zabrániť kolíziám, ku ktorým dochádza z dôvodu ich nedostatočného osvetlenia a označenia chodca. Chodci častokrát v tme zabúdajú na reflexné prvky a tým sa vystavujú nebezpečenstvu. V Pezinku sa na hlavnom ťahu z Bratislavy na Modru nachádza 22 priechodov pre chodcov, z toho je jeden priechod osvetlený na Bratislavskej ulici, šesť má svetelnú signalizáciu a ostatné sú bez osvetlenia alebo bez označenia semaforom. Audit VO spracoval osvetlenie priechodov pre chodcov a z návrhov budú do rekonštrukcie zaradené tie najproblematickejšie.

l Prvé pozitívne ohlasy na moderné osvetlenie ulíc už máte, ako je to možné?
  
Firmy, ktoré mali záujem o projekt, nám v meste nainštalovali niekoľko LED svietidiel, aby sme vizuálne mohli posúdiť rozdiel medzi starým a novým osvetlením. Veľmi pozitívny ohlas u obyvateľov vyvolala Šafárikova ulica, kde bolo nainštalovaných 12 LED svetiel.

 

(msa)

 


Ohodnoťte článok: